Don Krow – JAK PRZYJĄĆ DUCHA ŚWIĘTEGO ?

Dziś będziemy mówić o tym, jak przyjąć Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 10:1: A pewien mąż w Cezarei, imieniem Korneliusz, setnik kohorty, zwanej italską. Był to stopień wojskowy, prawdopodobnie kapitan w pułku.

Werset 2: pobożny i bogobojny wraz z całym domem swoim, dający hojne jałmużny ludowi i nieustannie modlący się do Boga. Był on sprawiedliwym człowiekiem. Robił rzeczy, które były właściwe, bał się Boga, dawał pieniądze ludziom w potrzebie, a Biblia stwierdza, że zawsze modlił się do Niego. Ale zaraz się przekonamy, a może nas to zadziwić, że pomimo jego sprawiedliwych czynów, nawet pomimo tego, że bał się Boga i prowadził życie modlitewne, nie posiadał on osobistej relacji z Bogiem przez Jezusa Chrystusa.

Wersety 3-6, Ujrzał wyraźnie w widzeniu za dnia około dziewiątej godziny anioła Bożego, który przystąpił do niego i rzekł mu: Korneliuszu! Ten zaś, strachem zdjęty, utkwił w nim wzrok i rzekł: Co jest, Panie? I rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje jako ofiara dotarły przed oblicze Boże. Przeto poślij teraz mężów do Joppy i sprowadź niejakiego Szymona, którego nazywają Piotrem; przebywa on w gościnie u niejakiego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Będzie wiedział, co robić.

Temu człowiekowi, pomimo tego, że bał się Boga, był nawet sprawiedliwy jak na ludzkie możliwości i modlił się do Boga, został posłany anioł z poleceniem, by wysłał ludzi po Szymona Piotra, który mu wszystko wyjaśni. W 43 wersecie dokładnie widzimy, co miał mu Piotr powiedzieć. O nim to świadczą wszyscy prorocy [Piotr mówi o Jezusie], iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego. Czy nie jest to wspaniałe? Ten człowiek o wielkich zasługach nie miał osobistej relacji z Bogiem przez osobę Pana Jezusa Chrystusa. Bóg powiedział: „Wszystko to, co robisz jest wspaniałe i wspominane przede mną, ale powiem ci, co mam zamiar zrobić. Wysłałem do ciebie anioła, abyś posłał po człowieka imieniem Piotr, a on ci już powie, co masz zrobić”. Kiedy Piotr przybył do Korneliusza, powiedział: iż każdy, kto w niego wierzy, dostąpi odpuszczenia grzechów przez imię jego.

Teraz spójrz, co się wydarzyło. A gdy Piotr jeszcze mówił te słowa, zstąpił Duch Święty na wszystkich słuchających tej mowy (Dzieje Apostolskie 10:44). Korneliusz słuchając o wierze w Chrystusa, sam w Niego uwierzył dla odpuszczenia grzechów. Jak tylko uwierzył, Duch Święty spoczął na nim i na wszystkich będących w jego domu. Werset 45: I zdumieli się wierni pochodzenia żydowskiego, którzy z Piotrem przyszli, że i na pogan został wylany dar Ducha Świętego. Skąd wiedzieli, że Duch Święty zstąpił? Słyszeli ich bowiem, jak mówili językami i wielbili Boga (Werset 46).

Za każdym razem, kiedy Duch Święty zstępuje na kogoś w Nowym Testamencie, objawiają się dary Ducha Świętego, potwierdzając, że ta osoba została wypełniona Duchem Świętym.

W Nowym Testamencie zazwyczaj mówiono innymi językami lub prorokowano.

             Ja padłem na kolana pewnego wieczoru na polu w Dallas, w Teksasie i zawołałem: „Boże, nie wiem za dużo o tym mówieniu językami i o chrzcie Duchem Świętym, o którym się tyle mówi, ale jeśli jest jakiś inny sposób w którym mógłbym Cię wielbić, wywyższyć Cię; coś, co będzie poza moimi ludzkimi zdolnościami ograniczonymi przez język angielski, to ja tego chcę”. Zacząłem uwielbiać Boga i gdy to zrobiłem, Duch Święty dał mi język i wyrażenia, których nie znałem, ani się ich nigdy nie uczyłem. Biblia mówi w Dziejach Apostolskich 2:4: I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał. Kto mówił? Oni.

Kto im poddawał język? Duch Święty.

Ewangelia Łukasza 11:13 mówi: Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Wszystko co musisz zrobić, to poprosić; wierzyć, że otrzymasz, poddać się Bogu, zacząć uwielbiać Pana. On da ci natchnienie do uwielbiania Go w języku, którego nigdy nie znałeś.

Pytania

1. Napisz, jakich terminów używa Biblia na określenie zbawienia.

_____________________________________

 2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:15. Jak ten werset opisuje doświadczenie chrztu w Duchu Świętym?

_______________________________________

 3. Uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego (Ew. Jana 20:22), ale kilka dni później zostali ochrzczeni Duchem Świętym (Dz. Apostolskie 2:1-4) Przeczytaj i porównaj te dwa wydarzenia.

_______________________________________

______________________________________

_______________________________________

 4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8. Jaki jest cel chrztu w Duchu Świętym?

_______________________________________

5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2: 38-39 i 1 List do Koryntian 1:7. Czy chrzest Duchem Świętym jest także dla nas, dzisiaj?

________________________________________

6. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu w Duchu Świętym, co powinieneś teraz zrobić?

_______________________________________

7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Czy będziesz prosił, przyjmiesz i będziesz mówił, i chwalił Boga w nieznanym języku?

_______________________________________

Wersety użyte w pytaniach

Ew. Jana 3:3 – Odpowiadając Jezus, rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Dzieje Apostolskie 3:19 – Przeto upamiętajcie i nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze.

Ew. Marka 16:16 – Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony.

List do Kolosan 2:13 – I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy.

List do Rzymian 8:9 – Ale wy nie jesteście w ciele, lecz w Duchu, jeśli tylko Duch Boży mieszka w was. Jeśli zaś kto nie ma Ducha Chrystusowego, ten nie jest jego.

Ew. Mateusza 25:46 – I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

Dzieje Apostolskie 11:15 – A gdy zacząłem mówić, zstąpił na nich Duch Święty, jak i na nas na początku.

Ew. Jana 20:22 – A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha Świętego.

Dzieje Apostolskie 2:1-4 – A gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu. I powstał nagle z nieba szum, jakby wiejącego gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, gdzie siedzieli. I ukazały się im języki jakby z ognia, które się rozdzieliły i usiadły na każdym z nich. I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Dzieje Apostolskie 1:8 – Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.

Dzieje Apostolskie 2: 38-39 – A Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.

1 List do Koryntian 1:7 – Tak iż nie brak wam żadnego daru łaski, wam, którzy oczekujecie objawienia Pana naszego Jezusa Chrystusa.

Ewangelia Łukasza 11:13 – Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.

Dzieje Apostolskie 2:4 – I napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.

Odpowiedzi

1. Napisz, jakich terminów używa Biblia na określenie zbawienia. Narodzenie na nowo (Ew. Jana 3:3), nawrócenie (Dz. Apostolskie 3:19), wiara i chrzest (Ew. Marka 6:16), przebaczenie grzechów (List do Kolosan 2:13), przyjęcie Ducha Chrystusowego (List do Rzymian 8:9), życie wieczne (Ew. Mateusza 25:46).

2. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 11:15. Jak ten werset opisuje doświadczenie chrztu w Duchu Świętym? Duch Święty zstępuje na kogoś.

3. Uczniowie Jezusa otrzymali Ducha Świętego (Ew. Jana 20:22), ale kilka dni później zostali ochrzczeni Duchem Świętym (Dz. Apostolskie 2:1-4). Przeczytaj i porównaj te dwa wydarzenia. W Ew. Jana 2:22, uczniowie otrzymali Ducha Świętego. W Dziejach Apostolskich 2:1-4, ci sami uczniowie zostali napełnieni Duchem Świętym (co jest wewnętrznym i zewnętrznym zanurzeniem). Patrz Dzieje Apostolskie 1:8.

4. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 1:8. Jaki jest cel chrztu w Duchu Świętym? Dać moc do służby (do bycia świadkiem)

5. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:38-39 i 1 List do Koryntian 1:7. Czy chrzest Duchem Świętym jest także dla nas, dzisiaj? Tak. Dary Ducha Świętego ustaną, gdy Jezus przyjdzie powtórnie, ale nie wcześniej.

6. Przeczytaj Ew. Łukasza 11:13. Jeśli jeszcze nie otrzymałeś chrztu w Duchu Świętym, co powinieneś teraz zrobić? Poprosić o niego.

7. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 2:4. Czy będziesz prosił, przyjmiesz i będziesz mówił, i chwalił Boga w nieznanym języku? Tak, będę mówił, ale to Duch Święty da mi natchnienie (język).

 Copyright © 2004, Don W. Krow

Zezwala się na kopiowanie i reprodukcję dla celów czynienia uczniami,

pod warunkiem rozpowszechniania bez pobierania opłaty.

 Discipleship Evangelism

P.O. Box 150

 Ralston, OK, 74650 U.S.A. www.delessons.org

 

 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii Artykuły, Studiowanie Biblii, Zdrowa nauka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.