Nie miłujcie świata – co to znaczy? – Paul Washer PL (napisy)

https://www.youtube.com/watch?v=obBtXyFOz8o

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne, Paul Washer, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Nie miłujcie świata – co to znaczy? – Paul Washer PL (napisy) została wyłączona

Chcę iść za Jezusem – Dariusz Sobczyk

Dariusz Sobczyk – Chcę iść za Jezusem
Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Muzyka | Możliwość komentowania Chcę iść za Jezusem – Dariusz Sobczyk została wyłączona

Gdy kiedyś Pan powróci – Dariusz Sobczyk

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Muzyka | Możliwość komentowania Gdy kiedyś Pan powróci – Dariusz Sobczyk została wyłączona

Wskrzeszony z martwych cz.1

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Wskrzeszony z martwych cz.1 została wyłączona

Największe ostrzeżenie wszystkich czasów

Poznaj pięć doniosłych faktów. Są to sprawy tak wielkiej wagi, że zignorowanie ich byłoby świadomym odrzuceniem największego ostrzeżenia wszystkich czasów i zlekceważeniem sygnałów ostrzegawczych, zawartych w Bożej prawdzie. Warto się nad nimi zastanowić, ponieważ dotyczą wieczności.

1. Nie wszyscy będą zbawieni

Nie ma powszechnego zbawienia; jedni będą zbawieni, a inni zgubieni. Nie ulegaj błędom i nie daj się oszukiwać; dzień oddzielenia jednych od drugich nastąpi na pewno. Będzie to dzień oddzielenia zboża od plew, dobrych od złych, owiec od kozłów. Każdy człowiek zostanie zaszeregowany do jednej lub drugiej grupy. Zapewnia o tym Pismo Święte – i to w wielu miejscach. Dlatego nie interesuje mnie to, co mówią zwolennicy tezy o powszechnym zbawieniu. Aktualne jest pytanie: Czy będziesz między zbawionymi, czy zgubionymi?

Aby podkreślić wagę tej sprawy, muszę odwołać się do przypowieści o pszenicy i kąkolu oraz do przypowieści o połowie ryb. Nie możemy dyskutować nad interpretacją tych przypowieści, bo objaśnił je nam sam Pan. Pszenica – mówi On – symbolizuje dzieci Boże, a kąkol – dzieci szatana. Słudzy chcieli wyplenić kąkol a zostawić pszenicę, ale On powiedział: „Pozwólcie obydwom róść razem aż do żniwa. A w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw kąkol i powiążcie go w snopki na spalenie, a pszenicę zwieźcie do mojej stodoły (Mat. 13: 30).

Jak długo będą rosnąć razem? Aż do żniwa. Kiedy nastąpi żniwo? U schyłku wieków. Znaczy to, że aż do końca doczesności będzie pszenica i kąkol, będą dzieci Boże i dzieci szatana. Jeśli zaś wszyscy mieliby być zbawieni, to kąkol musiałby zamienić się w pszenicę. Ale to nie nastąpi. Kąkol zostanie kąkolem; nie jest on przeznaczony na zbawienie, lecz będzie zebrany w snopy i spalony.

To samo mówi przypowieść o połowie ryb. Do sieci zagarnia się dobre i złe ryby. A zatem w morzu są także ryby złe. A jest to sieć Królestwa, widzialny Kościół – i w nim są także źli, jak złe ryby w sieci. Oddzielenie nie nastąpi wcześniej, niż u schyłku wieków. Wtedy dobrzy będą oddzieleni od złych. Nie wszyscy więc będą zbawieni.

„Syn Człowieczy pośle swoich aniołów i zbiorą z Królestwa jego wszystkie zgorszenia, i tych, którzy popełniają nieprawość, i wrzucą ich do pieca ognistego; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Wtedy sprawiedliwi zajaśnieją jak słońce w Królestwie Ojca swego. Kto ma uszy, niechaj słucha! (Mat. 13: 41-43).

„Wyjdą aniołowie i wyłączą złych spośród sprawiedliwych” (Mat. 13: 49).

„I będą zgromadzone przed nim wszystkie narody, i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie Królestwo, przygotowane dla was od założenia świata […]. Wtedy powie i tym po lewicy: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom […]. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego (Mat. 25: 32-34, 41, 46).

Pan nasz mówi, że aniołowie oddzielą grzesznych od sprawiedliwych, On zaś ustawi swe owce po prawicy, a kozły po lewicy. Do jednych powie: „Pójdźcie, błogosławieni”, do drugich: „Idźcie precz ode mnie, przeklęci”. A zatem, jeśli nastąpi oddzielenie, to nie wszyscy będą zbawieni. Zapytam więc jeszcze raz: Czy będziesz pomiędzy zbawionymi, czy zgubionymi?

2. Większość będzie zgubiona

„Szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą (skoro „wielu”, to nie jest to mała liczba – przyp. autora). A ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do żywota; i niewielu jest tych, którzy ją znajdują” (Mat. 7: 13 – 14). Wielu jest więc na szerokiej drodze, a mało na wąskiej.

„Ale, jak Bóg miłości – zawołasz – może przeznaczyć większość na zatracenie?! Na pewno większość będzie zbawiona, a tylko niewielka liczba największych grzeszników wszystkich wieków zostanie potępiona”. Nie, przyjacielu, większość pójdzie na zatracenie.

Pozwól, że zadam pytanie: Czy zdarzyło się kiedykolwiek, że Bóg, który – jak mówisz – jest Bogiem miłości, zezwolił, aby większość uległa zgubie? Tak, był taki czas. Był to czas potopu. Tylko osiem osób zostało uratowanych, a wszystkie inne zginęły. Zginęli dobrzy i źli, starzy i młodzi, nawet dzieci i niemowlęta – wszyscy zostali zgubieni w falach potopu.

Jeśli Bóg już raz to uczynił, czy tak trudno przyjąć, że może to uczynić raz jeszcze? Tak, uczyni to. Czy pamiętasz historię Sodomy i Gomory? Ilu ludzi uratowało się? Tylko troje. Wszyscy inni zginęli. Jeśli Bóg uczynił to po raz drugi, może uczynić i po raz trzeci. Wiemy bowiem dobrze, że zdecydowana większość odrzuci Jezusa Chrystusa i będzie zgubiona.

Dlaczego jeszcze dzisiaj szeroka droga jest pełna, a wąską drogą kroczy niewielu? Pomyśl! Zdecydowana większość nie ma w ogóle pojęcia o Ewangelii…

Większość ludzi nie idzie wąską drogą. A do której grupy ty należysz? To jedyna sytuacja, w której wolę znajdować się w mniejszości.

3. Wielu z tych, którzy spodziewają się zbawienia, będzie zgubionych

Jest to najsmutniejszy fakt, ale rzesze tych, którzy z ufnością spodziewają się, że będą w niebie, ockną się, kiedy będzie za późno i kiedy zrozumieją, że nigdy nie byli odrodzeni. Przez całe życie byli oszukiwani; szatan całkowicie przysłonił ich oczy. I w końcu, gdy już będzie za późno, przejrzą i odkryją, że nigdy nie byli zbawieni. To straszna rzecz, opierać się na fałszywym przekonaniu, nie być zbawionym, oszukiwać samego siebie i wreszcie – być straconym na wieki. Jest to wiara pozbawiona łaski, w sytuacji, gdy drzwi miłosierdzia są już zamknięte. Teraz niestety rozlegnie się pełen goryczy okrzyk: „Za późno, za późno!”.

Słowo Boże naucza, że jedni budują swe domy na skale, a inni na piasku. Jedna i druga budowla wygląda tak samo i dopóki świeci słońce, wydaje się, że oba budynki są równie trwałe. Lecz, gdy nadciągnie burza, dom zbudowany na skale wytrzymuje ataki wiatru, zaś dom zbudowany na piasku musi upaść. Podobnie będzie w owym dniu. Wielu ludzi, którzy myśleli, że ich budowla jest solidna, zobaczy, że ich fundament się załamuje i gmach musi upaść. A ty, przyjacielu, czy opierasz się na trwałej opoce, którą jest Jezus Chrystus, czy też polegasz na „piasku” swoich własnych uczynków? Cieszę się, że sam mogę wyznać: Mój fundament to Chrystus Pan; nie piasek!

„Nie każdy, kto do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios; lecz tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czyż nie prorokowaliśmy w imieniu twoim i w imieniu twoim nie wypędzaliśmy demonów, i w imieniu twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im powiem: Nigdy was nie znałem. Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie bezprawie” (Mat. 7: 21-23).

Czyżby także ciebie miał spotkać taki tragiczny los? Czy szatan zaślepił twój wzrok? Czy ulegasz oszustwu? Może przez całe życie słuchałeś Ewangelii, wzrastałeś w chrześcijańskim domu, uczęszczałeś na lekcje religii i byłeś aktywnym członkiem kościoła. Czyżbyś jednak opierał się na fałszywym fundamencie? Czyżbyś w przyszłości, gdy będzie już za późno, miał przekonać się, że nie byłeś zbawiony? Pamiętaj, że wielu z tych, którzy spodziewają się zbawienia, zginie, a ty możesz się znaleźć się wśród nich.

4. Nie ma zbawienia po śmierci

Słowo Boże mówi nam o wielkiej przepaści. Nie można jej usunąć i nie można jej przekroczyć. Nikt nie może przez nią przejść, przedostając się z jednego brzegu na drugi. Wbrew temu, czego nauczają świadkowie Jehowy, nie ma więc drugiej szansy. Jeśli, przyjacielu, umierasz nie będąc zbawiony, pozostaniesz niezbawiony. Biblia nie pozostawia iskierki nadziei tym, którzy w swym życiu odrzucają Chrystusa. Nie ma nadziei w grobie, nie ma drugiej szansy.

Dlaczego tak jest? Jeśli świadomie odmawiasz przyjęcia Jezusa Chrystusa teraz, czy Bóg nie mógłby ofiarować ci innej sposobności w następnym życiu? A czy twoja śmierć coś zmieni? Jeśli jesteś przeciwko Bogu teraz, to będziesz i potem. Będziesz mógł żałować tego z powodu swoich cierpień, lecz nie będziesz mógł odwrócić skutków swej decyzji. Jeśli nie chcesz być zbawiony teraz, nie będziesz zbawiony i potem.

Wyobraź sobie, że dajesz mi podarunek gwiazdkowy, a ja – pogardziwszy twym darem – rzucam ci go w twarz. Czy przyjdziesz do mnie w następne święta i zaoferujesz mi inny podarunek? Pewnie, może przyjdziesz, jeśli mnie kochasz. Ale wyobraź sobie, że ja wezmę ten dar i rzucę pod nogi, mówiąc, że go nie chcę. Czy przyjdziesz do mnie jeszcze raz z podobnym darem? Wątpię.

A tobie wydaje się, że mimo wielokrotnego odrzucenia Jezusa Chrystusa, miłosierdzie Boże nigdy się nie wyczerpie. Myślisz, że On wciąż będzie powracał i wciąż będzie ci dawał następną szansę. Dlaczego miałby to czynić? Muszę cię ostrzec, że nastanie taki dzień, gdy On już więcej nie zaofiaruje ci swego daru. Jeśli rozstaniesz się z tym życiem bez Chrystusa, to nigdy Go nie przyjmiesz. Będziesz zgubiony na wieki, ponieważ nie ma zbawienia po śmierci.

5. To może być ostatnia sposobność

„Tak, chciałbym być chrześcijaninem i zamierzam kiedyś nim zostać, ale najpierw chcę użyć tego świata” – powiedział kiedyś pewien człowiek do swego przyjaciela.

„Dobrze – odpowiedział przyjaciel. – Używaj świata, a potem będziesz mógł zostać chrześcijaninem”.

„Ale kiedy powinienem zostać chrześcijaninem?” – zapytał ów człowiek zaniepokojonym głosem.

„Wystarczy pięć minut przed śmiercią” – odpowiedział jego przyjaciel.

„Ale ja nie wiem, kiedy umrę! – zawołał tamten. – Może mi wtedy zabraknąć tych pięciu minut”.

„W takim razie należałoby zostać chrześcijaninem TERAZ” – zakończył rozmowę przyjaciel.

„Nie chwal się dniem jutrzejszym, bo nie wiesz, co dzień może przynieść” (Przyp. Sal. 27: 1). Możesz mieć kolejną szansę, ale pamiętaj, że przyjdzie czas, kiedy nie będziesz już miał możliwości dokonania ostatecznego wyboru. Obecna chwila może być ostatnią. Jako żyje Bóg, nadejdzie czas, gdy będziesz na ostatnim nabożeństwie, gdy usłyszysz ostatnie kazanie i gdy przypieczętujesz swój ostateczny stan.

Pamiętaj, że u Boga nie istnieje „jutro”. Jego Słowo głosi: „Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia” (2 Kor. 6: 2). Boży czas to czas teraźniejszy.

„Dlaczego – pytasz – miałaby to być ostatnia sposobność?”

Po pierwsze, dlatego, że życie jest niepewne.

Pewnego wieczora kończyłem nabożeństwo w Kościele Narodów i – jak zwykle –wzywałem ludzi, aby przyszli do Pana. Na galerii, naprzeciwko mnie, siedziała młoda kobieta, ale nie odpowiedziała na to zaproszenie. Po nabożeństwie poszedłem do swego samochodu i ruszyłem ulicą Bloor.

Nagle zobaczyłem wielki tłum, paru policjantów i dwa czy trzy tramwaje. Zatrzymawszy wóz, podszedłem do skrzyżowania i pod kołami tramwaju zobaczyłem zwłoki tej kobiety, która parę minut wcześniej siedziała naprzeciw mnie w kościele.

Czy zdawała sobie sprawę z tego, że nie usłyszy już w swym życiu żadnego kazania i że nie będzie mieć więcej sposobności, aby powierzyć się Chrystusowi? Na pewno nie. Miała nadzieję, że przyjdzie do kościoła w następną niedzielę, jak zwykle. Wydawało jej się, że ma jeszcze wiele czasu. Ale dla niej był to już koniec. Już nigdy nie będzie mieć kolejnej sposobności.

Pewnie pamiętasz przypowieść o bogaczu. Czy przypuszczał, że już nigdy nie zobaczy wschodu słońca, że ta noc będzie dla niego ostatnia? Na pewno nie. Położył się spać pełen wspaniałych planów na przyszłość. Ale w ciemnościach nocy usłyszał Boży głos: ,,Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej”.

Nie ja nazwałem tego bogacza głupcem, lecz Bóg. Kiedy człowiek jest głupi? Wówczas, gdy zabiega o to życie, a nie troszczy się o życie przyszłe. Tak właśnie czynił ten bogacz. Gromadził wszystko dla życia doczesnego, a nie dla życia wiecznego. Dlatego Bóg nazwał go głupcem. Człowiek ten stracił swą ostatnią sposobność.

Głupi, po stokroć głupi jest ten, kto nie liczy się z niepewnością życia! Czy ty również będziesz głupi i czy będziesz odwlekał swą decyzję, aż twój los zostanie przypieczętowany? Przecież następna chwila może postawić cię przed obliczem twego Stwórcy! Ulica, po której idziesz do domu, może widzieć twoje zwłoki pod kołami samochodu. Nawet teraz, gdy snujesz plany na jutro, cichy Boży głos może przemawiać do ciebie: „Głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej” (Łuk. 12: 20) lub „Jeszcze w tym roku umrzesz” (Jer. 28: 16).

Po drugie, dlatego, że Jezus nadchodzi.

Nie wiem, kiedy przyjdzie Jezus, ale wiem, że On nadchodzi, a gdy przyjdzie, nastąpi sąd nad niezbawionymi. Nasz Pan wciąż mówił: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie” (Mar. 13: 35).

Przyjacielu, czy jesteś gotowy? Czy chciałbyś, aby On przyszedł tej nocy? Czy jesteś gotowy, aby Go powitać? Czy może zostaniesz zawstydzony? A może będziesz wołał do skał i pagórków, aby spadły na ciebie i zakryły cię przed Jego obliczem? Czy myśl o Jego przyjściu wywołuje w twoim sercu drżenie?

„Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze, na spotkanie Pana” – mówi Paweł (1 Tes. 4: 17). Czy będziesz zabrany, czy pozostaniesz na ziemi? Nie wiesz, kiedy On powróci, pamiętaj jednak, że stanie się to nagle i wtedy nie będzie czasu na przygotowanie. Dlatego – przypominam ci – to może być twoja ostatnia sposobność. Jezus nadchodzi!

Po trzecie, dlatego, że Jego Duch może zaprzestać oddziaływania na ciebie.

„Bóg odstąpił ode mnie” – to były najbardziej gorzkie słowa, jakie kiedykolwiek wypowiedział Saul. To straszna rzecz, gdy odejdzie od ciebie żona lub dziecko. Ale gdy odstąpi od ciebie Bóg, to nie masz już żadnej nadziei. Pamiętaj jednak, że Bóg nigdy nie odstępuje od ciebie, dopóki ty nie odstępujesz od Niego. Bóg nigdy cię nie opuści, dopóki ty nie opuścisz Jego.

„Bóg ich opuścił” – powiedział apostoł Paweł. To straszne, gdy opuści cię ojciec lub współmałżonek. Opuszczenie przez Boga oznacza jednak brak jakiejkolwiek nadziei. Raz jeszcze muszę jednak zapewnić cię, że Bóg cię nie zostawi, dopóki ty nie opuścisz Jego. Jeśli jednak tak się stanie, stracisz ostatnią sposobność.

Istnieje niewybaczalny grzech, którego nawet Bóg nie może odpuścić. Tym grzechem jest ostateczne odrzucenie Jezusa Chrystusa. Ostatniej niedzieli, słysząc wezwanie do powierzenia się Jezusowi, powiedziałeś „nie”. Teraz znów mówisz „nie”. Pewnego wieczoru powiesz „nie” po raz ostatni. To może być dzisiaj. Nie wiem. Ani ty nie wiesz. Wie to jedynie Bóg. Ale to może być ostatnia sposobność, i jeśli tym razem odpowiesz „nie”, to już nie będziesz mieć więcej szans, ponieważ popełniłeś niewybaczalny grzech. W następną niedzielę przyjdziesz znowu i będziesz brał udział w nabożeństwie, jak zwykle. Będziesz się cieszył, że śpiewa chór i wyda ci się, że nic się nie zmieniło. Lecz gdy znów padną słowa wezwania, twoje serce będzie twarde. Nie dasz odpowiedzi, bo nie pragniesz przyjąć Chrystusa. Duch Święty opuści cię. Już nigdy nie poruszy twego serca. Będziesz zgubiony na zawsze.

„Nie będzie przebywał duch mój w człowieku na zawsze” – powiedział Bóg (1 Moj. 6: 3). Ocknij się zatem, zanim będzie za późno! Czy chcesz przypieczętować swój los i skazać swą duszę na potępienie? Czy też może posłuchasz Ducha Świętego teraz i przyjmiesz Pana Jezusa jako swego Zbawiciela? Uczyń to. Namawiam cię do tego. Tak, mój niezbawiony przyjacielu, błagam cię, nie odkładaj tego, bo Duch Święty może zaniechać swego tchnienia i ostatnia sposobność cię ominie…

Może nie popełniłeś jeszcze tego grzechu, który jest niewybaczalny. Może dla ciebie nie jest jeszcze za późno, ale, ostrzegam cię przed niebezpieczeństwem ustawicznego odrzucania zmiłowania Boga. Duch może przestać tchnąć, a jeśli tak się stanie, już nigdy nie będziesz mieć sposobności, by przyjąć Boży dar zbawienia.

Teraz może być ostatnia okazja. Obyś zechciał przyjąć ostrzeżenie, największe ostrzeżenie wszystkich czasów i właśnie teraz, zanim będzie za późno, przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela. Uczyń to, uczyń to TERAZ!

Oswald Smith

Za www.jezus.pl

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania Największe ostrzeżenie wszystkich czasów została wyłączona

NOWE NARODZENIE

WYKAZ SKRÓTÓW BIBLIJNYCH

Rodz Ks. Rodzaju (Genenesis) (I Księga Mojżeszowa)

Mat Ew. św. Mateusza

Mk Ew. św. Marka

Łk Ew. św. Łukasza

Jan Ew. św. Jana

Dz. Ap. Dzieje Apostolskie

Rzym List św. Pawła do Rzymian

I Kor I List św. Pawła do Koryntian

II Kor II List św. Pawła do Koryntian

Ef List św. Pawła do Efezjan

I Tes I List Pawła do Tesaloniczan

Hebr List do Żydów

Jak List św. Jakuba

I Pio I List św. Piotra

l Jan I List św. Jana

Obj Apokalipsa św. Jana

„Jeżeli wiec ktoś pozostaje w Chrystusie jest nowym stworzeniem. To, co dawne, minęło, a oto wszystko stało się nowe”. /II Kor. 5:17/.

Bardzo ważne jest do jakiej należymy rodziny! Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia, Książki | Możliwość komentowania NOWE NARODZENIE została wyłączona

Artur Pluta – Księga Jeremiasza i Ostrzeżenie przed Nadchodzącym Sądem

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Czytelnia, Nauczanie, Proroctwa, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Artur Pluta – Księga Jeremiasza i Ostrzeżenie przed Nadchodzącym Sądem została wyłączona

Marność skarbów świata – Krzysztof Dubis

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne, Krzysztof Dubis | Możliwość komentowania Marność skarbów świata – Krzysztof Dubis została wyłączona

Boża obecność

Będziemy dzisiaj czytać z 1.Sam.4:21-22: „Nazwała natomiast dziecko Ikabod, mówiąc: Odeszła chwała od Izraela z powodu zdobycia Skrzyni Bożej i z powodu jej teścia i męża. Rzekła: Odeszła chwała od Izraela, gdyż zdobyta została Skrzynia Boża”.

Skrzynia Boża zawsze reprezentowała dla Izraela obecność Bożą. Kiedy Mojżesz zbudował Skrzynię, to postawiono ją w samym środku świątyni. Świątynia składała się z trzech części. Była to część ołtarza, część wewnętrzna, gdzie kapłani prowadzili służbę. To jest ta część, gdzie stał ołtarz i gdzie kapłani składali ofiary. Ale było też miejsce, które znajdowało się w samym centrum świątyni. To było miejsce, gdzie nawet nikt nie wchodził. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Carl Gearheart, Czytelnia, Kazania | Możliwość komentowania Boża obecność została wyłączona

halloween – Święto zmarłych [cz4/4]

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania halloween – Święto zmarłych [cz4/4] została wyłączona

halloween – Święto zmarłych [cz3/4]

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania halloween – Święto zmarłych [cz3/4] została wyłączona

halloween – Święto zmarłych [cz2/4]

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania halloween – Święto zmarłych [cz2/4] została wyłączona

halloween – Święto zmarłych [cz1/4]

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania halloween – Święto zmarłych [cz1/4] została wyłączona

Piekło, Ulica szeroka – Głupi Mądry Film

http://www.youtube.com/watch?v=SYFW7A__fdY

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Piekło, Ulica szeroka – Głupi Mądry Film została wyłączona

Nicky Cruz – Chrześcijaństwo przed powstaniem Kościoła Rzymsko Katolickiego

 

Na początku byli… Żydzi! Tak! Chociaż Polaka-katolika prawda ta ścina z nóg, jednakże chrześcijaństwo i Kościół Chrystusa pochodzą właśnie od Żydów. Maryja, matka Jezusa, wbrew powszechnej opinii wcale nie była Polką i nie pochodziła ani z Częstochowy, ani z Fatimy, ani z Medżugorie. Maryja, to staropolska forma imienia Maria, które z kolei jest grecką wersją żydowskiego imienia Miriam. Tak więc Maryja nazywała się tak naprawdę Miriam i była Żydówką z krwi i kości. Ojciec Jezusa, Józef, także był Żydem, pochodził nawet z rodu króla Dawida, z pokolenia Judy. Można więc powiedzieć, że Pan Jezus Chrystus także był Żydem, mówił i myślał po żydowsku (lub też mówiąc językiem ludzi uczonych – po aramejsku). Pan Jezus przyszedł właśnie do Żydów i im pierwszym głosił Ewangelię Ojca. Wszyscy pierwsi uczniowie a także wszyscy pierwsi Apostołowie byli rodowitymi Żydami i przez pierwsze kilka lat Kościół chrześcijański tworzyli sami Żydzi. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Nicky Cruz – Chrześcijaństwo przed powstaniem Kościoła Rzymsko Katolickiego została wyłączona

David Wilkerson – Powierz Bogu całą swoją przyszłość (Trusting God with All Your Tomorrows).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts060522.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Powierz Bogu całą swoją przyszłość (Trusting God with All Your Tomorrows). została wyłączona

David Wilkerson – Czy jesteś bliski poddania się? (Have You Felt Like Giving Up Lately?)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsgiveup.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Czy jesteś bliski poddania się? (Have You Felt Like Giving Up Lately?) została wyłączona

David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts001106.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace) została wyłączona

Czy naprawdę się nawróciłeś ? Zrób test przy pomocy Pisma Świętego

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Czy naprawdę się nawróciłeś ? Zrób test przy pomocy Pisma Świętego została wyłączona

Bert Clendennen – Cykl kazań o Duchu Świętym

www.youtube.com/watch?v=e_KFZLJPLdw

Zaszufladkowano do kategorii Carl Gearheart, Kazania mp3, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bert Clendennen – Cykl kazań o Duchu Świętym została wyłączona

Wielkanoc, Pascha, Zmartwychwstanie.

Witam wszystkich gości na stronie Chrześcijańskiego Kościoła Domowego.

Za kilka dni w wielu krajach będzie obchodzone tzw „Święto Wielkanocne”.

Wybrałem kilka artykułów mówiących o historii powstania tego święta.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Wielkanoc, Pascha, Zmartwychwstanie. została wyłączona

Święto Paschy

Święto Paschy (hebr. פסח – Pesach, ‘przejście’) przypada 14 Nissan kalendarza żydowskiego (marzec/kwiecień) po zachodzie słońca. Jest ono ściśle związane z następującym bezpośrednio po nim 7-dniowym Świętem Przaśników i traktowane jako całość.

W naszym kalendarzu w 2019 roku Pascha rozpocznie się 19 kwietnia i trwać będzie do 26 kwietnia, a w kalendarzu żydowskim od 14 do 21 Nisan.

19 Pią: 14. Nisan 5779
20 Sob: 15. Nisan 5779
21 Nie: 16. Nisan 5779
22 Pon: 17. Nisan 5779
23 Wtó: 18. Nisan 5779
24 Śro: 19. Nisan 5779
25 Czw: 20. Nisan 5779
26 Pią: 21. Nisan 5779

 

Pierwszą Izrael obchodził jeszcze wtedy gdy przebywał w Egipcie.

W tych dniach wspominamy  naszego Pana Jezusa Chrystusa (Mesjasza), który stał się Barankiem Paschalnym na podobieństwo tego z II Księgi Mojżeszowej 12:1-6
“1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu”.

Pan Jezus przyszedł na świat aby nas odkupić.  

Słowa z 2 Moj. 6:6-7 są zapowiedzią nie tylko tego co Izrael doświadczył tamtej nocy ale i dla nas, którzy zostaliśmy powołani przez Niego. 

“6. Dlatego powiedz do synów izraelskich: Jam jest Pan; Ja was uwolnię od ciężarów nałożonych przez Egipcjan i wybawię was z ich niewoli i wyzwolę was wyciągniętym ramieniem i przez surowe wyroki.
7. I przyjmę was za swój lud, i będę wam Bogiem, i poznacie, żem Ja, Pan, Bogiem waszym, który was uwalnia od ciężarów nałożonych przez Egipcjan”.

Skoro nas uwolnił, wybawił, wyzwolił, i przyjął dlaczego jeszcze mamy zawracać do świata “Egiptu”. Naśladujmy Go Bracia! 

Rzym. 12:1-2
“1. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza.
2. A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe”.

Chwała Ci Panie Jezu!

 Więcej o tym święcie na stronie: www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/pascha-pesach
Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Czytelnia | Możliwość komentowania Święto Paschy została wyłączona

Wiara czyni cuda. Film oparty na faktach.

www.youtube.com/watch?v=FsOGY6C9SzE

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Wiara czyni cuda. Film oparty na faktach. została wyłączona

“EKUMENIA, niebezpieczna jedność“ – Dariusz Suszek

www.youtube.com/watch?v=IgUsDFWsU_0

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania “EKUMENIA, niebezpieczna jedność“ – Dariusz Suszek została wyłączona

Świadectwo – jak Bóg wyrwał księdza z ognia

www.youtube.com/watch?v=-uYpFbgaXn4

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo – jak Bóg wyrwał księdza z ognia została wyłączona

Zaplanowane zwiedzenie. Marsz ku NWO.

www.youtube.com/watch?v=kDE3vH78yWw&list=PLdfW7Ui5m3xAvACQ3cuMXIKMvTizguuNC

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Zaplanowane zwiedzenie. Marsz ku NWO. została wyłączona

KULEC Mirosław – Świątynia czy jaskinia?

www.youtube.com/watch?v=3ZltLDPBANw

Zaszufladkowano do kategorii Mirosław Kulec, Wykłady | Możliwość komentowania KULEC Mirosław – Świątynia czy jaskinia? została wyłączona

Konferencja dla Pastorów i Usługujących w Szwajcarii

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii, Wydarzenia | Możliwość komentowania Konferencja dla Pastorów i Usługujących w Szwajcarii została wyłączona

Dawid Wilkerson A gdzie podziała się pokuta cz.2

www.youtube.com/watch?v=7GfF8hkfjLo

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson A gdzie podziała się pokuta cz.2 została wyłączona

Dawid Wilkerson A gdzie podziała się pokuta cz.1

www.youtube.com/watch?v=gchqyBom-sg

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson A gdzie podziała się pokuta cz.1 została wyłączona

Krzysztof Dubis – Dojrzałość i wytrwałość

www.youtube.com/watch?v=CafaYQYhhIA

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Dojrzałość i wytrwałość została wyłączona

Dawid Wilkerson – Uleczyć odstępstwo

www.youtube.com/watch?v=U0754CktF58

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson – Uleczyć odstępstwo została wyłączona

Erlo Stegen – Jezus ratuje (do Mt 1,21)

www.oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/jezus-ratuje-do-mt-121

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Jezus ratuje (do Mt 1,21) została wyłączona

David Wilkerson- Wezwanie do utrapienia

Jedno z najpotrzebniejszych kazań dla wierzącego i kościoła w tych czasach. Spróbujmy pójść  za głosem Ducha Świętego, który przemawia do nas przez Dawida Wilkersona.

www.youtube.com/watch?v=piuIaRMAr9k

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson- Wezwanie do utrapienia została wyłączona

Krzysztof Dubis – Drugie przykazanie

www.youtube.com/watch?v=pRByIZj866o

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Drugie przykazanie została wyłączona

Paul Washer – Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w Twoim chrześcijaństwie?

www.youtube.com/watch?v=o1g5Ec0hnQU

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w Twoim chrześcijaństwie? została wyłączona

Dave Hunt – Droga Balaama – miłość która zabija

www.tiqva.pl/bezdroa-bdu/142-droga-balaama-mio-ktora-zabija

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Nauczanie | Możliwość komentowania Dave Hunt – Droga Balaama – miłość która zabija została wyłączona

Krzysztof Dubis – Żyć z Chrystusem

www.youtube.com/watch?v=JV6wmTtemRs

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Żyć z Chrystusem została wyłączona

Bóg chce żebyś był zdrowy – Mike Mullins

www.youtube.com/watch?v=LtaOzt-EQY8

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Bóg chce żebyś był zdrowy – Mike Mullins została wyłączona

Świadectwo Kamila

Pierwszy mój kontakt z Bożym Słowem miał miejsce po przeprowadzce z Opolszczyzny na Śląsk. Mama rozwiodła się z ojcem jak byłem dzieckiem, a gdy miałem około 15 lat poznała mężczyznę, za którego wyszła, wkrótce również urodziła się moja siostra. Z tym była związana nasza przeprowadzka. Dla mnie była to rewolucja, z terenów peryferyjnych trafiliśmy jak na moje standardy do dużego miasta, którego nie potrafiłem zrozumieć. Ten okres był dla bardzo trudny, w jednym momencie zwaliło się na mnie wiele problemów, z którymi nie potrafiłem sobie poradzić. Trafiłem do dużej szkoły, w której nie miałem żadnych znajomych. Będąc spokojnym, prostodusznym dzieckiem ciężko było mi zaakceptować rozpieszczone i wulgarne, pewne siebie dzieci, które wymagały akceptacji ich standardów aby uczestniczyć w ich kręgach. Nie byłem religijnym dzieckiem i moje decyzje nie były podyktowane Bożą bojaźnią, lecz przestrzeganiem własnych zasad. Miałem za to wiele innych grzechów na sumieniu. Niemniej jednak byłem bezkompromisowy wobec rówieśników, np. mój brak zainteresowania piłką nożną przyniósł mi wiele szyderstw, złośliwości, dowcipów i innych. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo Kamila została wyłączona

Erlo Stegen – Stare przeminęło, wszystko stało się nowe.

Stare przeminęło, wszystko stało się nowe

 pola.adria

kwasizabantu1

Kazanie Erlo Stegena

“Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem; stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe…. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą” 2 Kor 5:16-21

Biblia mówi, że jeżeli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. Wszystko, co stare przeminęło a nadeszło nowe. O tej przemianie ze starego w nowe możemy przeczytać w różnych fragmentach Pisma, szczególnie w Nowym Testamencie. W Objawieniu Jana czytamy: “I rzekł Ten, który siedział na tronie: Oto wszystko nowym czynię.” (Apokalipsa 21:5). Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Stare przeminęło, wszystko stało się nowe. została wyłączona

Wstrząsające wyznanie samobójcy narkomana (nawrócenie!)

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne, Świadectwa | Możliwość komentowania Wstrząsające wyznanie samobójcy narkomana (nawrócenie!) została wyłączona

Krzysztof Dubis – Zapomniane, niewyznane

www.youtube.com/watch?v=eTzC1VcPLXw

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Zapomniane, niewyznane została wyłączona

David Wilkerson – Piekło co to jest i kto tam trafi

www.youtube.com/watch?v=DTbgxm7TwrA

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady | Możliwość komentowania David Wilkerson – Piekło co to jest i kto tam trafi została wyłączona

Krzysztof Dubis from Kosciol Wolnych Chrzescijan on Vimeo

www.youtube.com/watch?v=zVIZN6Orco4

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis from Kosciol Wolnych Chrzescijan on Vimeo została wyłączona

Dawid Wilkerson – Chodzenie w Duchu

www.youtube.com/watch?v=hakuX_qkiZI

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson – Chodzenie w Duchu została wyłączona

Dawid Wilkerson Zrozumienie Nowego Przymierza cz.1

www.youtube.com/watch?v=RNi7VecZK8Y

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson Zrozumienie Nowego Przymierza cz.1 została wyłączona

Początek Roku [Rosz ha-Szana]

Bibliści upatrują w tym święcie wątku eschatologicznego.
Tak jak w święto Paschy Jezus został zabity jako baranek bez skazy i jak na Święto Pierwocin 3 dni po Passze został wzbudzony z martwych, a w Święto Tygodni czyli Pięćdziesiątnicę został wylany Duch Święty – tak i w Rosz ha-Szana (Święto Trąbek) na sygnał ostatniej trąby, kościół zostanie porwany na obłoki na spotkanie z Panem. Święto Trąbek nie miało wcześniej ustalonej konkretnej daty, a w szczególności godziny.
Wcześniej nów księżyca nie był ustalany na podstawie obliczeń lecz w wyniku zeznań dwóch naocznych świadków przed Radą Starszych. Być może Jezus odniósł się do tego święta jako powrotu po swój kościół gdy powiedział “Nie znacie dnia i godziny”.
Zachęcam do przemyśleń, jak również do szczerego zbliżenia się do Naszego Pana Jezusa Chrystusa.
W roku 2017 święto Rosz Ha-Szana będzie trwać od wieczora w środę 20 września do wieczora w piątek 22 września.
 
Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Początek Roku [Rosz ha-Szana] została wyłączona

Konferencja

ZAPRASZAMY
na KONFERENCJĘ CHRZEŚCIJAŃSKĄ Misji Kwasizabantu
która odbędzie się w dniach 10-12 listopada 2017 r. w Jastrzębiu Zdrój, Ruptawa.

Temat konferencji: PRZEBUDZENIE WE MNIE
Przedstawiciele misji Kwasizabantu opowiedzą o tym, jak obecnie, po 50-ciu latach od początku przebudzenia wśród Zulusów, Pan nadal działa i zmienia ludzkie życia zarówno w Afryce jak i w Europie. Co teraz dzieje się na misji? Czy dalej płyną rzeki wody żywej? I co zrobić, by popłynęły one z naszego wnętrza? Dowiemy się, co jest kluczem do przebudzenia w nas samych i co możemy zrobić, by doświadczyć go w naszym osobistym życiu.

więcej: http://kwasizabantu.blox.pl/2017/09/Zaproszenie-na-konferencje-misji-Kwasizabantu-w.html

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Konferencja została wyłączona

Krzysztof Dubis – Próby wiary.

www.youtube.com/watch?v=7B1qzB7o6R8

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Próby wiary. została wyłączona

Krzysztof Dubis – Jak czekać na przyjście Pana.

www.youtube.com/watch?v=E4FspjkYfOk

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Jak czekać na przyjście Pana. została wyłączona

David Wilkerson – Moja podwójna natura! (Two of Me)

www.tscpulpitseries.org/polish/2ofmetot.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Książki | Możliwość komentowania David Wilkerson – Moja podwójna natura! (Two of Me) została wyłączona

David Wilkerson – Moja podwójna natura! Rozdział 3 – Moc nad grzechem.

www.tscpulpitseries.org/polish/2ofmech3.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Moja podwójna natura! Rozdział 3 – Moc nad grzechem. została wyłączona

Chata (The Shack)- przeczytaliśmy i co zobaczyliśmy ?

www.youtube.com/watch?v=2IILyqaCNao

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Chata (The Shack)- przeczytaliśmy i co zobaczyliśmy ? została wyłączona

Erlo Stegen – Wyschnięci chrześcijanie.

Wyschnięci chrześcijanie

pola.adria

Kazanie

Erlo Stegena

(całe – tłumaczenie z nagrania mp3)

“W ostatnim zaś, najbardziej uroczystym dniu święta, Jezus stojąc zawołał donośnym głosem: Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie – niech przyjdzie do Mnie i pije! Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o Duchu, którego mieli otrzymać wierzący w Niego; Duch bowiem jeszcze nie był dany, ponieważ Jezus nie został jeszcze uwielbiony”. (Ew. Jana 7:37-39)

Zanim zaczęło się przebudzenie, wychodziłem do ludzi, rozstawiałem namioty i głosiłem w wielu miejscach. Potem, po 2-3 latach, powracałem tam, gdzie kiedyś robiłem ewangelizacje. Znajdowałem społeczności dzieci Bożych, lecz wkrótce okazywało się, że nie ma między nimi jedności. Tymczasem Biblia mówi, że w Jerozolimie, w pierwszym kościele, wszyscy byli jednego serca i jednej duszy. To co widziałem między wierzącymi było przeciwne do tego, o czym czytałem w Biblii. Jeden krytykował drugiego. Inny narzekał i mówił: ten i ten nie traktuje mnie dobrze. Nie wita się ze mną przyjaźnie. Wiedziałem, że przebudzenie nie rozpocznie się, jeżeli sprawy między chrześcijanami w kościele nie zostaną uporządkowane. Biblia mówi, że sąd rozpoczyna się od Domu Bożego [tj. od wierzących]. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Wyschnięci chrześcijanie. została wyłączona

Konferencja wakacyjna w Bilten, Szwajcaria – lipiec 2017

www.kwasizabantu.blox.pl/html

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Konferencja wakacyjna w Bilten, Szwajcaria – lipiec 2017 została wyłączona

Rick Warren i jego kolejne „wtopy”.

www.przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Rick-Warren-i-jego-Twitter-Habemus-Papam.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania Rick Warren i jego kolejne „wtopy”. została wyłączona

Niezachwiany Duch

autor: Bert H. Clendennen

Czytamy z Listu Jakuba 1:5-8: „A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana. Ale niech prosi z wiarą, bez powątpiewania; kto bowiem wątpi, podobny jest do fali morskiej, przez wiatr tu i tam miotanej. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma, człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Bert Clendennen, Czytelnia, Kazania | Możliwość komentowania Niezachwiany Duch została wyłączona

Panie, Panie… Nigdy was nie znałem – Paul Washer [Lord Lord? I Never Knew You] Polish Subtitles

www.youtube.com/watch?v=zttcVpCBg58

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Panie, Panie… Nigdy was nie znałem – Paul Washer [Lord Lord? I Never Knew You] Polish Subtitles została wyłączona

Nowy Porządek Świata, Jezuici, Ekumenizm, Katolicyzm-Totalne Zwiedzenie.

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Nowy Porządek Świata, Jezuici, Ekumenizm, Katolicyzm-Totalne Zwiedzenie. została wyłączona

Objawienia w Fatimie dziełem szatana

www.youtube.com/watch?v=yAPzjkHPbG0

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Objawienia w Fatimie dziełem szatana została wyłączona

Objawienia Maryjne

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Objawienia Maryjne została wyłączona

CHATA – recenzja książki Williama P. Younga

Bohaterem powieści jest Mack. Jest synem człowieka, który pełni w kościele funkcję starszego. Jednak pod przykrywką religijności ojciec Macka jest alkoholikiem, znęcającym się nad rodziną. Mack opowiada o tym pastorowi. Ten donosi o tym ojcu Macka. Ojciec przez dwa dni katuje chłopca, przywiązanego do drzewa za domem. W przerwach upija się. Po tym wydarzeniu 13-letni Mack ucieka z domu, wcześniej nalewając trutki do wszystkich butelek z wódką, jakie znalazł w domu. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia, Filmy, Książki | Możliwość komentowania CHATA – recenzja książki Williama P. Younga została wyłączona

Święto Tygodni – Pięćdziesiątnica [Szawuot]

Szawuot [hebr. שבועות, szawua – tydzień, szawuot – (lm.), Hag Ha-Szawuot – Święto Tygodni (2 Mojż. 34:22)] przypada w pięćdziesiąt dni po święcie Paschy, czyli 6 Siwan. Dlatego znane jest ono pod nazwą Święta Pięćdziesiątnicy.
     Szawuot – w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w wtorek, 30 maja, a kończy o zmroku w czwartek, 1 czerwca  (trwa dwa dni w diasporze, jeden – w Izraelu).
 
(Wytłuszczone wyrazy w tekstach zwracają uwagę na ważne szczegóły, które mają głębszy wymiar, objaśniony w dalszej części opracowania).
 
Między świętem Pesach a Szawuot trwa tzw. odliczanie snopu (omeru). Liczenie rozpoczyna się od drugiego dnia Święta Przaśników, kiedy to w Świątyni składano ofiarę z omeru, czyli snopu jęczmienia z wiosennego zbioru.
 
„Odliczycie następnie od pierwszego dnia po szabacie, czyli od chwili złożenia snopa (omer) przeznaczonego do obrzędu kołysania, siedem pełnych tygodni i nazajutrz po siódmym szabacie, czyli pięćdziesiątego dnia, złożycie dla Jahwe nową ofiarę pokarmową.” (3 Mojż. 23: 15-16, BW-P)

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Święto Tygodni – Pięćdziesiątnica [Szawuot] została wyłączona

Erlo Stegen – Kto ma uszy, niechaj słucha

www.oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/kto-ma-uszy-niechaj-slucha

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Kto ma uszy, niechaj słucha została wyłączona

James Jacob Prasch – Namaszczenie

www.przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Namaszczenie-James-Jacob-Prasch.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Namaszczenie została wyłączona

Bert Clendennen -”Głos od Boga”

www.youtube.com/watch?v=5H3wu6_dI9M

Zaszufladkowano do kategorii Bert Clendennen, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bert Clendennen -”Głos od Boga” została wyłączona

David Wilkerson – A gdzie podziała się pokuta? (Whatever Happened To Repentance?)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts990802.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – A gdzie podziała się pokuta? (Whatever Happened To Repentance?) została wyłączona

Via Dolorosa

To uczyniono Naszemu Panu za to że głosił prawdę uzdrawiał, czynił cuda.

Dzisiaj też nie brakuje ludzi, którzy odwracają się od tych co głoszą prawdę i napominają. Potrafią też sprytnie odwrócić wzrok innych od swojego problemu i zaatakować tych, którzy wierzą w Słowo Boże, a nie w filozofie i czcze urojenia. 

Zachęcam wszystkich do pójścia drogą prawdy z “krzyżem swoim” za Naszym Panem Jezusem Chrystusem.

http://www.youtube.com/watch?v=tSvyuCaL9pc

Zaszufladkowano do kategorii Filmy, Muzyka | Możliwość komentowania Via Dolorosa została wyłączona

Dowody na zmartwychwstanie Jezusa

Krytycy, którzy chcą zaprzeczyć zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, muszą w zadowalający sposób wyjaśnić kilka historycznych faktów.

  1. Budząca strach potęga Rzymu została zignorowana przez złamanie rzymskiej pieczęci przy grobie.

Pieczęć była znakiem mocy i władzy Rzymskiego imperium. (Gdyby złapano takich ludzi którzy to uczynili byliby ukrzyżowani głową w dół – wnętrzności wchodzą do gardła). Dlatego bano się tego robić. Uczniowie ukryli się bo się bali. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Dariusz Sobczyk, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dowody na zmartwychwstanie Jezusa została wyłączona

Henryk Hukisz – Zero bojaźni Bożej

Jesienią ubiegłego roku, kilka tygodni po powrocie do kraju, zostałem zaproszony na spotkanie z okazji 499-tej rocznicy Reformacji. Ponieważ spotkania odbywało się pod hasłem „Święto Biblii”, z zainteresowaniem wybrałem się na nie w gronie kilku lokalnych pastorów ewangelicznych. Organizatorem tego spotkania była Poznańska Grupa Ekumeniczna, a gościem specjalnym był „br. Alois z Taizé”, który wygłosił z okazji tego święta okolicznościowy wykład. W audytorium uniwersyteckim UAM zgromadziło się dość liczne grono przedstawicieli lokalnych społeczności protestanckich i katolickich propagatorów ekumenizmu.

Z ogromnym zaskoczeniem i niesmakiem wysłuchałem wykładu przeora Wspólnoty Ekumenicznej z Taize. Mówca, wiedząc, iż większość słuchaczy stanowią wyznawcy społeczności ewangelicznych, przekonywał do zupełnej uległości jedynej głowie kościoła, jaką jest papież oraz do oddania czci najświętszemu sakramentowi, czyli do uznania prawdziwości przemiany kawałka wafelka w autentyczne ciało Pana Jezusa.

Pisałem już wcześniej na temat dążeń działaczy ekumenicznych z kręgów kościoła rzymsko-katolickiego w rozważaniu „ Jezus ekumenista?”. Zgodnie z założeniami katechizmu tego kościoła, jedynym celem ekumenicznej działalności jest przywrócenie „braci odłączonych” ponownie na łono jedynozbawczej organizacji religijnej, za jaką uważa się KRK.

W tym roku będziemy obchodzić pięćsetną rocznicę Reformacji. W Polsce, na początku lutego, Senat RP przyjął uchwałę, którą „pragnie uhonorować polskich protestantów, którzy współtworzyli oblicze religijne, kulturowe, społeczne i gospodarcze naszej Ojczyzny”. Warto jest zwrócić uwagę na fakt, iż ta ustawa została przyjęta 40 głosami „za” przy 27 „przeciw” i 17 wstrzymujących się. Kilku senatorów PiS wypowiadało się przeciw, uważając, iż Reformacja doprowadziła do największego rozłamu w kościele katolickim, a ponad to, „protestantyzm ma już niewiele wspólnego z chrześcijaństwem. Jest to rodzaj nowej religii, która podważyła wszystkie dogmaty Kościoła katolickiego” (senator Ryszka).

Z niepokojem obserwuję wzrost zainteresowania pośród ludzi uważających się za ewangelicznie wierzących i branie udziału w różnego rodzaju wydarzeniach o charakterze jednoczącym chrześcijan. Samo określenie tego charakteru spotkań nie świadczy jeszcze o prawdziwej jedności, która możliwa jest jedynie w Chrystusie. Prawdziwy Kościół tworzą jedynie osoby, które doświadczyły łaski narodzenia się na nowo. Pan Jezus, jedyna i prawdziwa Głowa tego Kościoła określił jednoznacznie, kto znajduje się w Jego Kościele, słowami: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego”(Jan 3:5).

500 lat temu, Marcin Luter przypomniał, że zbawienie jest darem łaski Bożej a nie efektem wykupionych odpustów. Ten augustiański mnich, po odbyciu pielgrzymki do Rzymu, aby dokonać wykupienia z czyśćca bliskiej mu osoby, zobaczył tam ogrom korupcji wśród hierarchów i dążenie do życia w przepychu, postanowił walczyć o biblijną prawdę o zbawieniu z łaski. Pomimo tego, że dążenia Lutra zostały wykorzystane do walki politycznej, głównie w ówczesnych Niemczech, prawdą pozostaje fakt, że dzięki jego działaniom mamy dziś Biblię w ojczystym języku.

Największym dokonaniem reformatora jest ukazanie biblijnej nauki o zbawieniu. Bóg dokonał odkupienia grzesznika w ofierze Swego Syna. Dzięki śmierci Chrystusa na krzyżu, usprawiedliwienie grzesznika dostępne jest dla każdego, kto uwierzy, a nie na drodze żmudnego przestrzegania praw kościoła katolickiego. List do Rzymian, którym głównie zajął się Luter, gdy przystąpił do tłumaczenia Biblii na język ojczysty, zawiera naukę apostolską, jaką zwiastował prawdziwy Kościół od początku swego istnienia. Czytamy w tym liście, że„niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy, i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej, i są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów, dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa”(Rzym. 3:21-26).

Tego zwiastowania nie usłyszą do dziś uczestnicy „mszy świętych”, gdyż nadal odprawia się tam misterium przeistoczenia opłatka w ciało Chrystusa, dzięki czemu następuje pogłębienie i odnowienie życia łaski otrzymanego na chrzcie świętym osoby należącej do kościoła katolickiego.

Nigdy nie będę w stanie zrozumieć tego, że osoba odrodzona przez Ducha, narodzona do nowego życia w Chrystusie, może uczestniczyć w obrzędach liturgicznych, które są zaprzeczeniem nauki biblijnej o zbawieniu. Odwołanie do biblijnego wersetu „jedno ciało i jeden Duch”(Efez. 4:4) dla takich wspólnych imprez, nie świadczy jeszcze o jedności, jaką może sprawić jedynie obecność Chrystusa w Jego prawdziwym Ciele. Udział w organizowanej masowej imprezie w czasie tzw. „Bożego Ciała”, określonej mianem „Jednego serca, jednego ducha”, czy konferencji „Strefa Zero” jest przejawem braku bojaźni Bożej w sercach tych uczestników, który uważają siebie za narodzonych na nowo.

Czytałem niedawno publiczne tłumaczenie jednego z pastorów, który usprawiedliwia swój udział w „Strefie Zero”, posłuszeństwem Chrystusowi, „który osobiście wziąłby udział w tym wydarzeniu”. Tak, to prawda, że Pan Jezus przyjął zaproszenie z rąk pewnego faryzeusza i zasiadł przy jego stole. Lecz miał odwagę powiedzieć mu prawdę wobec pokutującej niewiasty – „Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twojego domu, a nie dałeś wody dla nóg moich; ona zaś łzami skropiła nogi moje i włosami swoimi wytarła” (Łuk. 7:45). Przy innej okazji, gdy w sabat wszedł do domu jednego z przedniejszych faryzeuszów, nie uszanował jego „pobożności”, lecz wbrew jego przekonaniom na temat święcenia sabatu, uwolnił człowieka cierpiącego w chorobie (Łuk. 14:1-6).

Inny pastor pochwalił się na FB zdjęciem, na którym stoi wraz z duchownym katolickim przy ołtarzu i wspólnie odprawiają eucharystię. A przecież, według nauki tego kościoła, podczas tego misterium, na słowa kapłana, dokonuje się akt stwórczy Boga. Na słowo człowieka, stwarza się Ciało Boga, czyli najświętszy sakrament, bez którego nie może dokonać się zbawienie.

Apostoł Paweł wzywa wierzących i odrodzonych przez Ducha, aby dopełniali „świątobliwości swojej w bojaźni Bożej”(2 Kor. 7:1). A jest to bezpośrednie odwołanie do obietnic, jakie darowane są tym, którzy postanowili nie chodzić „w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością?”(2 Kor. 6:14). Słowa te są wypełnieniem polecenia „Rozszerzcie i wy serca wasze!” (w. 13). Apostoł Paweł nie rozumiał tego polecenia jako zachęcanie do braniu udziału we wspólnych imprezach z tymi, którzy „nie są posłuszni ewangelii Pana naszego Jezusa”(2 Tes. 1:8). Pisałem o tym wcześniej w rozważaniu pt. „ Zwodzenie wybranych”.

Z pewnością w roku uroczystych obchodów 500-nej rocznicy Reformacji, kontrreformacja uaktywni się znów w różnych wydarzeniach. Bądźmy więc uważni, aby zachować świadectwo prawdy o zbawieniu, jakie Bóg łaskawie ofiaruje w Chrystusie. Pamiętajmy, że od czasów apostolskich, „nie ma w nikim innym zbawienia; albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem, danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni” (Dz.Ap. 4:12).

„Gość Niedzielny” informuje: „Katolicy uważają, że radosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Kościół, to niedobry pomysł”. Obawiam się, że ci, którzy zafascynowani są imprezami niwelującymi znaczenie Reformacji, czytają tę gazetkę zamiast Biblii.

za: http://www.radiopielgrzym.pl/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania Henryk Hukisz – Zero bojaźni Bożej została wyłączona

David Wilkerson – Słowo do wierzących

Kazanie zostało wygłoszone podczas wspólnego nabożeństwa Zborów warszawskich Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego w niedzielę, dnia 6 kwietnia 1986 r. Tłumaczył pastor Anatol Matiaszuk (Gdańsk).

Jest to wspaniałe proroctwo. Nie próbuję was przekonywać, że ja jestem mężem Bożym. Ale to, co mówię chcę oprzeć wyłącznie na Stówie Bożym, bo mamy nie polegać na człowieku. Ufamy żywemu Słowu Bożemu, czy wierzycie temu? Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Słowo do wierzących została wyłączona

Dave Hunt – Słowo żywe ostrzejsze niż miecz.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/73-sowo-ywe-ostrzejsze-ni-miecz

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt | Możliwość komentowania Dave Hunt – Słowo żywe ostrzejsze niż miecz. została wyłączona

Natan Parr – Komentarz do 17 rozdziału Objawienia św. Jana

www.przyjdzpaniejezu.pl/komentarz-do-17-rozdzialu-objawienia-sw-jana

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Natan Parr – Komentarz do 17 rozdziału Objawienia św. Jana została wyłączona

David Wilkerson – Czas łaski dobiega końca

www.youtube.com/watch?v=W2vsXGfRFQU

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Czas łaski dobiega końca została wyłączona

Księga Daniela – film z napisami

www.youtube.com/watch?v=bRGSltevJ0k&list=PLOJr0AdhhLHcSB_bKj7Uwvi1_4qSUPCk_

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Księga Daniela – film z napisami została wyłączona

Co Biblia mówi o nauczaniu i pasterstwie kobiet w kościele

Na wstępie chciałbym przypomnieć, że Biblia jest tekstem natchnionym przez Boga, wobec czego ponadczasowym, nie można zatem treści ”niewygodnych” dla naszych przekonań, dezaktualizować twierdzeniem iż chodzi tam o sprawy kulturowe bądź obyczajowe, które w dzisiejszych czasach już nie występują. Nauka Apostolska to ustanowione przez Boga zasady funkcjonowania Kościoła, które obowiązują każdego brata czy siostrę od dnia jego nawrócenia do dnia przyjścia Pańskiego. Bóg w żaden sposób niczego w tej kwestii nie zmienił. Próby dezaktualizacji czegokolwiek z Nowego Testamentu są buntem przeciw Bożemu prawu.

KTO TO JEST PASTERZ?

W oryginalnych językach, w jakich była pisana Biblia, nie ma takiego słowa jak pastor, gdyż jest to słowo przejęte z łaciny i oznacza pasterza.
W Biblii występuje określenie “biskup“, (gr Episkopos), co oznacza strzegący, troszczący się, spoglądający na coś uważnie (opiekun, przełożony). Jest to powołanie od Boga i odnosi się do dzisiejszej funkcji pasterza, czyli opiekuna duchowego zboru. Jego zadaniem jest opieka duchowa nad członkami zboru, oraz ustrzeganie zboru przed napływem fałszywych nauk i proroków. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Co Biblia mówi o nauczaniu i pasterstwie kobiet w kościele została wyłączona

Krzysztof Dubis – Radykalne Chrześcijaństwo

www.youtube.com/watch?v=dmxjc3Yrb2I

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Radykalne Chrześcijaństwo została wyłączona

Bert Clendennen – Tragiczna Mieszanina

www.oblubienica.eu/video/nauczanie/bert-clendennen/tragiczna-mieszanina

Zaszufladkowano do kategorii Bert Clendennen, Wykłady | Możliwość komentowania Bert Clendennen – Tragiczna Mieszanina została wyłączona

Paul Washer – Bezinteresowna Milosc Chrystusa

www.youtube.com/watch?v=0j0J4fckAlU&index=3&list=PLDvU7M0devVC4Bt0gJ3bXyw9r-IiJIBbR

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Bezinteresowna Milosc Chrystusa została wyłączona

Zac Poonen (Polish) – 4 rzeczy, od których trzeba uciekać

www.youtube.com/watch?time_continue=3659&v=rr-Npx5zrJM

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Zac Poonen (Polish) – 4 rzeczy, od których trzeba uciekać została wyłączona

Kościele Obudź Się!!!

www.youtube.com/watch?v=bB1UEG4Nmmk

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościele Obudź Się!!! została wyłączona

David Wilkerson – “Aby Nie Zapomnieć”

www.youtube.com/watch?v=avhMKnRkSfM&list=PL-_2ABugkdr_Ipdu_Zz6nm8TnxQthTUrI

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – “Aby Nie Zapomnieć” została wyłączona

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.5)

www.youtube.com/watch?v=xrKfy3ydICk

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.5) została wyłączona

Pogańskie źródła Bożego Narodzenia (KULT SŁOŃCA)

http://www.youtube.com/watch?v=fPihmxvdWT8

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Pogańskie źródła Bożego Narodzenia (KULT SŁOŃCA) została wyłączona

Dlaczego nie obchodzimy “Świąt Bożego Narodzenia”?

https://www.youtube.com/watch?v=waJwM16BGdY

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Dlaczego nie obchodzimy “Świąt Bożego Narodzenia”? została wyłączona

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.4)

www.youtube.com/watch?v=0zAD6LEC91I

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne, Wykłady | Możliwość komentowania Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.4) została wyłączona

David Wilkerson – Zmieniasz się

www.youtube.com/watch?v=BqtoFM4f4Iw

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Zmieniasz się została wyłączona

Andrzej Olszewski – Andrzejki, wróżby, okultyzm

www.radiopielgrzym.pl/andrzejki-wrozby-okultyzm.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Andrzej Olszewski – Andrzejki, wróżby, okultyzm została wyłączona

Dawid Wilkerson – Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem

www.youtube.com/watch?v=MQy10YHEGdo

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson – Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem została wyłączona

Erlo Stegen – Wrócę do mojego ojca

“Wrócę do mojego ojca” (Ngizobuyela Kubaba) – konferencja dla młodzieży

pola.adria

Erlo_Stegen_konferencja

Erlo Stegen

W Ewangelii Łukasza 15 znajdujemy opis trzech historii. Każda z nich opowiada o czymś, co zostało zgubione. Pierwsza mówi o kobiecie, która straciła drachmę, ale szukała jej wytrwale i znalazła. Następna jest o zagubionej owcy, na której poszukiwanie wyruszył pasterz. Ostatnia historia odnosi się do zgubionego człowieka. Poprzednie dwie mówiły o przedmiocie i zwierzęciu. Tutaj jednak Jezus mówi już konkretnie o zagubionym synu. Istocie ludzkiej. To pokazuje nam wartość, jaką ma dla Boga ludzka dusza. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Wrócę do mojego ojca została wyłączona

Mirosław Kulec: Listy do zborów – to co miłe Panu

www.naskale.info/miroslaw-kulec-listy-do-zborow-to-co-mile-panu/

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec: Listy do zborów – to co miłe Panu została wyłączona

David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts900205.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!) została wyłączona

Ewangeliczny pogląd na Święto Zmarłych

http://www.chlebzycia.pl/index.php/czytelnia/artykuy/278-ewangeliczny-pogld-na-wito-zmarych

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Ewangeliczny pogląd na Święto Zmarłych została wyłączona

Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich

http://przyjdzpaniejezu.pl/jezus-w-swietach-zydowskich/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich została wyłączona

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.3)

www.youtube.com/watch?v=eRv2Kx10zOM

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne, Wykłady | Możliwość komentowania Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.3) została wyłączona

David Wilkerson – Ogień w moich kościach (A Fire in My Bones)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts040531.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Ogień w moich kościach (A Fire in My Bones) została wyłączona

Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.2)

www.youtube.com/watch?v=MggZJp7mS30

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne, Wykłady | Możliwość komentowania Okultyzm i historia w świetle Biblii (cz.2) została wyłączona

David Wilkerson – Jak ocalić rodzinę od zniszczenia

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Jak ocalić rodzinę od zniszczenia została wyłączona

Tomasz Chyłka – „Boże przesiewanie.”

„Szymonie, Szymonie, oto szatan wyprosił sobie, żeby was przesiać jak pszenicę. Ja zaś prosiłem za tobą, aby nie ustała wiara twoja, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. On zaś rzekł do niego: Panie, z tobą gotów jestem iść i do więzienia, i na śmierć. A On rzekł: Powiadam ci, Piotrze, nie zapieje dzisiaj kur, a ty się trzykroć zaprzesz, że mnie znasz.” (Łuk. 22:31-34)

Straszliwa rzecz została zapisana w tym fragmencie. Oto szatan prosił Boga i otrzymał prawo poddania uczniów poważnej próbie. Wynik tej próby miał być następujący – uczniowie pod naciskiem tego co nagle na nich przyjdzie mieli porzucić swoją wiarę. Taki był zamysł diabła.

W Słowie Bożym jeszcze tylko dwukrotnie czytamy w tak bezpośredni sposób o przesiewaniu. Pierwszy raz widzimy, że szatan stanął przed Bożym obliczem i powiedział: „ Czy za darmo Hiob jest tak bogobojny?”. Dotknij się tylko tego co posiada, a cała jego pobożność zniknie. Później zaś rzekł: „ Dotknij się jego kości i ciała, a na pewno będzie ci złorzeczył w oczy”. Hiob mimo tego, ze tak potężne próby przewaliły się przez jego życie wytrwał przy Bogu. Drugi raz czytamy o przesiewaniu za czasów proroka Amosa.

„Oto oczy Wszechmogącego Pana są zwrócone na to grzeszne królestwo: Wytępię je z powierzchni ziemi, jednak nie wytępię doszczętnie domu Jakuba – mówi Pan. Bo oto każę przesiać wśród wszystkich ludów dom Izraela, jak się przesiewa w przetaku, tak że ziarnko nie upadnie na ziemię. Od miecza poginą wszyscy grzesznicy mojego ludu, którzy mówią: Nie dosięgnie nas ani nie zaskoczy nieszczęście.” (Am.9: 8-10)

Tutaj już nie czytamy, że ktoś wyprosił przesiewanie u Boga, ale to ludzka bezbożność doprowadziła do tego. Bóg chwycił do ręki przetak, czyli takie wielkie sito i położył na nim dom Izraelski. Amos zaś zwiastował potrzebę pokuty i zapowiedział wstrząs jakiemu zostaną poddani ludzie.

Były to jednak czasy wielkiej pomyślności w kraju i nikt poważnie nie brał katastroficznych wizji tego męża Bożego. Lecz Bóg jego ustami rzekł: „Biada beztroskim…i biada zadufanym, którzy czują się jak bogowie w domu Izraela. Oddalacie od siebie myśl o dniu nieszczęścia, a przybliżacie zgubę i gwałt”( Amos.6:1;3)

Za dwa lata ten kwitnący pomyślnością kraj został zniszczony potężnym trzęsieniem ziemi (Am.1:1). Potem przeszła przez niego plaga szarańczy niszcząca wszelkie plony. A na koniec Asyryjczycy najechali kraj, poszerzając granice swojego imperium (Am.7:1nn). Czy Bóg nie ostrzegał? On mówił wprost: „chociaż budujecie domy z ciosanego kamienia, nie będziecie w nich mieszkać, a chociaż zasadziliście rozkoszne winnice, wina z nich pić nie będziecie” (Am.5:11)

Któżby jednak wówczas się tym przejmował. Któżby zważał na Słowa pastucha i hodowcy sykomor, jakim był Amos. O gdyby przyszedł do nich ktoś wielki, majętny i wykształcony to może by warto było się zastanowić. Któżby jednak chciał słuchać pastucha.

Słowo Boże powiada, że „wymyślili sobie synowie izraelscy rzeczy niewłaściwe o Bogu swoim i popełniali złe czyny” (2Król.17:9nn). A chociaż Pan ostrzegał ich wielokrotnie przez proroków, oni „nie słuchali i stwardniał ich kark” (2Król.17:13nn), co w rezultacie tego doprowadziło ich do punktu, w którym znaleźli się na przetaku.

Przesiewanie jest najgorszą z prób jaka może przejść przez życie człowieka. Wszystkie inne próby mają za swój nadrzędny cel kształtować nasz charakter i utwierdzać wiarę. Inaczej jest jednak z przesiewaniem. Jest to ostateczny sprawdzian tego do czego doszedłeś w życiu z Bogiem oraz tego kim naprawdę jesteś. Gdy zostajesz położony na przetaku albo porzucisz Boga, albo zachowasz wiarę. Kiedy jesteś przesiewany nie możesz już żyć trochę dla Boga, a trochę dla siebie. Na przetaku nie można już udawać życia chrześcijańskiego. Przesiewanie jest tak silną próbą, że albo wówczas stajesz za Bogiem jak nigdy dotąd, albo oddalasz się od Niego jak nigdy dotąd.

Czy wiesz jak przesiewano zboże? Najpierw wkładano nie oczyszczone zboże na przetak, czyli na sito. Takim jakim ono było zebrane takim zostało położone. Na sicie więc znajdowało się ziarno i plewy wraz z wszelkimi brudami. Potem następowała seria silnych wstrząsów, których celem było oddzielenie brudów i plew od ziarna. Czynność tą wykonywano w wietrzny dzień tak, aby wiatr mógł rozwiać wszelką plewę z przetaku.

Biblia powiada, ze dokładnie to samo dzieje się w duchowej rzeczywistości. Kiedy człowiek miesza to co czyste z tym co brudne i Bóg ostrzega go raz , drugi i trzeci, a on nic sobie z tego nie robi, wówczas może przyjść to co Biblia nazywa przesiewaniem.

Tak więc ten rodzaj próby może przyjść w dwojaki sposób. Możesz żyć jak Hiob i przynosić chwałę swemu Bogu, lecz szatan wyprosi cię, aby poddać twoje życie sprawdzianowi. Możesz także sam wyprosić u Boga przesiewanie poprzez własną ignorancję Słowa, które On do Ciebie kierował. Zwróćcie zatem uwagę, że na sicie przesiewania może znaleźć się to co cenne w Bożych oczach i takim był niewątpliwie Hiob, lecz może także znaleźć się to co pospolite czyli plewa. Co dzieje się po takim wstrząsie przesiewania? Ziarno zawsze zostaje na przetaku, plewę zaś wiatr roznosi. Dokładnie tak to opisuje Słowo Boże: „każę przesiać do Izraela… tak że ziarnko nie upadnie na ziemię” (Am.9:9)

Spójrzcie, ze kiedy Bóg kładzie na przetaku to co cenne. On wie, że tego nie utraci. Czy Hiob w konsekwencji prób jakie przeszedł odstąpił od Boga? Wiemy, że nie uczynił tego.

W Psalmie 1 czytamy: „Nie tak jest z bezbożnymi! Są oni bowiem jak plewa, którą wiatr roznosi. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych.”

W wielu Zborach i Kościołach podobne wstrząsy miały już miejsce. Bóg potrząsał całymi społecznościami i robił to tak długo, aż ludzie pokutowali, albo jak ta plewa odchodzili z nich. Grzech nigdy nie moze ostać zbyt długo posród sprawiedliwych. Zawsze kiedyś przychodzi kres dla grzechu (1Tym.5:24).

Spójrzmy raz jeszcze na księgę Amosa. Co Bóg zamierzał uczynić poprzez owe przesiewanie? Jaki ono ma cel? „W owym dniu podniosę upadającą chatkę Dawida i zamuruję jej pęknięcia i podźwignę z ruin i odbuduję ją jak za dawnych dni” (Am. 9:11).Oto ostateczny cel przesiewania.

Drodzy Bracia i Siostry. Przesiewanie to realna próba, która może przyjść w każdej chwili na zbór, lub na każdego z nas. Bóg w nieoczekiwanym czasie, ze strony, z której się nie spodziewasz może nagle zacząć potrząsać tobą serią wydarzeń.

Za czasów Amosa ludzie powiadali: „Nie dosięgnie nas, ani nie zaskoczy nas nieszczęście”(Amos.9:10). Wielu było pewnych siebie, bo też ich życie wyglądało na stabilne. Posiadali jakieś perspektywy i nikt nie spodziewał się, że nagle ta sielanka może zostać drastycznie przerwana. Nikt nie liczył się z nieszczęściem i katastroficznymi wizjami hodowcy sykomor. Czasem mawiamy, że historia lubi się powtarzać. Otóż to.

Gdy Jezus powiedział Piotrowi o przesiewaniu, ten wyglądał również na pewnego siebie człowieka. On był zdecydowany, konkretny i twardo stąpający po ziemi. Gdy usłyszał o przesiewaniu, jego umysł wypełniała burza myśli. Jakże by to miało być? Zaszliśmy tak daleko, a teraz mielibyśmy z tego rezygnować? Nie, Panie ja nigdy się nie zaprę Ciebie. Na śmierć pójdę za Tobą. Piotr wtedy nie myślał o śmierci, ale brzmiało to raczej jak takie przyjacielskie poklepanie Jezusa po ramieniu: „Nie bój się człowieku, jakby co możesz na mnie liczyć , będę zaraz za tobą”. Jakże by to miało być inaczej? Jezus wszedł jak król do Jerozolimy. Tłumy wiwatują na Jego cześć, a Rzymianie nawet nie kiwnęli palcem. Czy jest jakiś sens w obliczu takich okoliczności mówić o śmierci, przesiewaniu i zdradzie? Jezus jednak wiedział co mówi. Piotrze już za kilka godzin znajdziesz się w zupełnie innej sytuacji i okolicznościach, w których wyprzesz się trzykrotnie jakiejkolwiek znajomości ze mną. Wiemy, ze Piotr zarzekał się i był pewien swego. Ta sama właśnie pewność gubi wielu ludzi.

Kiedy czytamy historyczne przekazy o oblężeniach twierdz warownych. Okazuje się, ze atakujący często zdobywali taką twierdzę tylko dlatego, że powszechnie uważano, że droga do niej jest niedostępna, a sama twierdza nie do zdobycia. Skoro w opinii większości za taką uchodziła, broniący nie pilnowali jej należycie. To rzekomo najbardziej niedostępne miejsce okazywało się najsłabszym punktem tej twierdzy.

W taki sposób pewnego dnia upadło miasto Sardes. W trakcie wielodniowego oblężenia miasta przez wojska króla perskiego Cyrusa, obsadzono na murach, w najbardziej niedostępnym dla wroga miejscu niewielką straż. W pobliżu tego miejsca znajdowało się jedyne tajne wyjście ewakuacyjne na wypadek klęski obrońców twierdzy. Strażnik był tak znudzony pilnowaniem tego co rzekomo jest niemożliwe do zdobycia, że pozwolił sobie na drzemkę. Gdy głowa zrobiła się ciężka, nagle spadł mu z niej hełm poza mury twierdzy.

Co zrobił strażnik kiedy zauważył co się stało? Postanowił zatrzeć ślady swojego niedbalstwa i udał się tajnym wyjściem na drugą stronę muru po swój hełm. Na nieszczęście wszystkich wywiadowcy wroga zobaczyli to i poznali drogę do twierdzy. To rzekomo najsilniejsze miejsce okazało się najsłabszym. Tej samej nocy cała armia perska wtargnęła ukrytym wejściem do miasta.

Gdy więc Jezus wypowiedział słowa wobec Zboru w Sardes: „Bądź czujny”(Obj.3:2). Oni bardzo dobrze wiedzieli co ma na myśli. Wspomnienie haniebnej klęski było mocno wryte w ich umysłach.

Drodzy Bracia i Siostry. Diabeł jest o wiele bardziej sprytny i przebiegły niż tacy atakujący twierdze warowne. Jeśli będzie chciał wyprosić, aby cię przesiano, jak myślisz, od którego miejsca zacznie? Oczywiście od tego miejsca, w którym czujesz się najbardziej pewny siebie. W tym właśnie miejscu jesteś najmniej przygotowany na odparcie ataku.

Pewnego pięknego dnia zwodowano wspaniały statek. W dniu, w którym wypływał z portu żegnano go owacyjnie. Nazywano go potocznie „Niezatapialny”, za takiego właśnie uważano „Titanica”. Gdy ten ogromny okręt znalazł się na kursie kolizyjnym z potężniejszą od siebie górą lodową pięciokrotnie zaalarmowano drogą radiową załogę, aby wprowadzono stan najwyższej gotowości i ostrożności. Oni jednak byli pewni siebie. No bo cóż mogło by zakłócić ich życie na „Niezatapialnym”? Czasem tak ludzie myślą o swoim życiu. Mają się za „Niezatapialnych”, lecz gdy przychodzi zły dzień okazuje się, ze idą na dno szybciej niż „Titanic”.

Za piątym razem, kiedy przyszło ostatnie ostrzeżenie radiooperator odpowiedział: „Shut up” to znaczy „Zamknij się” i wyłączył radio. Po kilku godzinach ten „Niezatapialny” okręt spoczywał już na dnie Atlantyku…

Pewność siebie to najsłabszy punkt w twoim życiu. Jeśli lekceważysz wszelkie ostrzeżenia i jesteś na kursie kolizyjnym z górą lodową: uważaj, gdyż tragedia może być kwestią nawet godzin! Kim byli ci, o których Biblia powiada, że stali się rozbitkami w wierze? Co złego stało się z ich wiarą? Dlaczego ich wiara się rozbiła? Czy oni to planowali? Oczywiście, że nie. Oni po prostu żyli własnymi wyobrażeniami o Bogu, a przy tym byli tak bardzo pewni głoszonych przez siebie twierdzeń. Któregoś jednak dnia okazało się, że wpłynęli na bardzo niebezpieczne wody i trafili na skały, rafy i mielizny. Ich wiara się roztrzaskała…

Bracie i Siostro. Nie żyjmy swoimi wyobrażeniami Boga, lecz Bogiem. Nasze wyobrażenia są niczym więcej jak tylko dobrą religią. Dobrą, bo wymyśloną przez siebie i dla siebie. Nie bądźby zbyt pewni siebie. W każdej chwili naszej egzystencji może zdarzyć się coś co zupełnie wybije nas z takiego spokojnego rytmu życia. Pewność siebie jest tym co zabija w nas jakąkolwiek zdolność przygotowania się na wstrząs przesiewania.

W Psalmie 49:14 czytamy: „Taka jest droga tych, którzy żyją w błędnej pewności siebie i taki koniec tych, którym własna mowa podoba się. Pędzą jak owce do otchłani, śmierć jest ich pasterzem” Jaką drogą dzisiaj kroczysz? To ważne pytanie, aby je zadać i w tej chwili sobie na nie odpowiedzieć.

„Droga prawych to unikanie złego. Kto pilnuje swojej drogi, zachowuje życie. Pycha chodzi przed upadkiem, a wyniosłość ducha przed ruiną” (Przyp.16:17-18).

Czy pilnujesz swojej drogi za Bogiem? Czy może jesteś na kursie kolizyjnym za jakaś górą lodową lub skałami i masz za nic wszystkie ostrzeżenia? Pan Jezus mówił uczniom trzykrotnie o swojej śmierci, lecz oni nie rozumieli i nie chcieli zrozumieć. Zbyt wiele działo się wokół nich, co przykuwało ich uwagę. Słowa Mistrza powodowały jedynie niepotrzebną konsternację.

Panie nie przyjdzie to na Ciebie. Wjechałeś jak król do miasta, lud Cię kocha, Rzymianie się boją, władze religijne muszą się z Tobą liczyć. Czy coś mogłoby to zmienić? Przed uczniami była wielka próba, na którą kompletnie nie byli przygotowani. Jezus mówił im:„Módlcie się, abyście nie popadli w pokuszenie”(Łuk.22:46).Czy posłuchali Go? Czy modlili się z Nim w Getsemane? Nie, oni raczej musieli się wyspać, bo jutro będzie nowy dzień pełen wrażeń i doznań. Nowe wyzwania i plany. Dalszy harmonogram spotkań i kalendarz wizyt. Skąd my to znamy, chciałoby się powiedzieć… Zbyt wiele działań, tak nie wiele modlitwy i to samo poczucie pewności siebie. Tak wyglądało życie uczniów w przededniu wielkiego wstrząsu. Jak to wygląda u nas?

Na przetaku, czyli na tym wielkim sicie znaleźli się wszyscy uczniowie. Okoliczności się zmieniły i nic już nie wyglądało tak jak kilka chwil wcześniej. Całą dwunastką wydarzenia mocno wstrząsnęły. Wszyscy rozpierzchli się, uciekli w popłochu tak jak stali. W jedną chwilę poszli w rozsypkę i nie pomogła im ta pewność siebie, w którą wcześniej obrośli. A czy my myślimy, że jesteśmy bardziej duchowi niż oni? Trzy lata spędzili w obecności Chrystusa na działalności misyjnej wszelkiego rodzaju. Trzy lata dzień w dzień słuchali Słowa Bożego, z pierwszej ręki. Tyle samo oglądali cuda i byli świadkami wyjątkowych zdarzeń. Jednak gdy nadeszło przesiewanie wszyscy zostawili Pana. Dlaczego zatem mielibyśmy mniemać, że my zachowamy się inaczej, gdy nasze życie zostanie poddane wstrząsowi?

Gdyby nie modlitwa Jezusa i Jego wstawiennictwo to żaden z nich by się nie ostał. Człowiek, którego prawdziwie coś łączy z Panem nie porzuci swojej wiary. Ta wiara mimo wszystko gdzieś tliła się w nich. Ona nie ustała na dobre. Nie było to jednak ich zasługą, lecz dziełem Pana.

Mimo tego, że wyglądali w dniu próby jak trzcina nadłamana i jak ledwie tlący się knot, Pan miał nad nimi swoją rękę. Zauważcie to jedno, że szatan „wyprosił sobie ich”, ale Jezus powiada: „ja też prosiłem, aby nie ustała wiara twoja”. Prawdziwa wiara gdy zostaje poddana próbie – ostoi się, gdyż Pan ma moc, ją podtrzymać. Co zatem znaczy mieć prawdziwą wiarę?

Najprostszym przykładem dla wyjaśnienia tego jest życie męża Bożego Henocha. Otrzymał on chlubne świadectwo, że podobał się Bogu. Wiemy, że „bez wiary nie można podobać się Bogu” (Hebr.11:6), a skoro ten podobał się, oznacza to tylko jedno – miał wiarę, na którą reagował Bóg. Dzięki tej wierze właśnie Henoch został zabrany przez Niego i nie oglądał śmierci. Co wiemy o życiu tego męża Bożego?

„Henoch chodził z Bogiem”(1Mojż.5:22) – oto praktyczny wymiar tego co znaczy mieć prawdziwą wiarę. On ciągle szukał Boga i przebywał z Nim w bliskiej relacji. Jeśli trwasz w społeczności z Panem i chodzisz Jego drogami twoja wiara nie ustanie, gdyż „On jest sprawcą i dokończycielem”(Hebr.12:2) takiej wiary. Jeśli jednak zaprzestaniesz tego – szybko wypłyniesz na niebezpieczne wody i możesz podzielić los wielu tzw. „rozbitków wiary”. Jak więc wygląda twoje szukanie Pana? Jak wygląda twoje chodzenie z Nim? Czy twoja wiara powoduje, że lgniesz do Niego? A może to co nazywasz wiarą, jest tylko dobrej jakości imitacją wiary, polegającą na luźnym związku z Nim?

Przeczytajcie drodzy 11 rozdział listu do Hebrajczyków, o bohaterach wiary i znajdźcie chociaż jednego z wymienionych tam mężów Bożych, który wierzył, ale nie był w zażyłym stosunku z Bogiem. Ułatwię wam to zadanie – nie ma tam takiego. Każdy z tych, którzy znaleźli chlubne świadectwo chodził z Bogiem.

To jest ważne żeby się tutaj zatrzymać. Gdy znajdziesz się na sicie przesiewania każda podróbka wiary zgaśnie , lecz ogień twojej więzi z Panem zostanie podtrzymany.

Wiara, bez zażyłości z Bogiem, nie jest żadną wiarę, leczjedynie kolejnym wyobrażeniem człowieka o sobie i Bogu. Słowo „wierzyć” znaczy „chodzić z Bogiem” – to jest Boże wyjaśnienie tej kwestii.

Dlaczego tyle mówię o wierze? Ponieważ jestem świadomy tego, że wiarę można stracić na wiele sposobów. W czasach ostatecznych wielu odstąpi od wiary – powiada Apostoł Paweł – co jednak wcale nie oznacza, ze ci sami ludzie odstąpią od Kościoła, czy nawet ogólnych zasad moralności i przyzwoitości społecznej. Można żyć jakąś imitacja wiary i być nawet członkiem jakiegoś zboru. Próba przesiewania odsłania tutaj różnicę.

Oto Judasz został wraz z jedenastoma położony na tym samym sicie. Próba jaka przeszła przez jego życie nie wiązała się z panicznym strachem jaki przeżyła reszta uczniów, ani z cierpieniem, ani też ze stratami. Jego próba związana była z zyskiem, z nagłym przypływem gotówki. Judasz otrzymał propozycję zarobienia w jeden piękny wieczór tego co można było zarobić w trzy miesiące ciężko pracując. Godziwa zapłata za Jezusa. Za cenę niewolnika sprzedał swojego Mistrza.

Spójrzcie, że jedni wyparli się Pana w obliczu wielkiego zagrożenia i prześladowania. Judasz zaś zaparł się za pieniądze. Moglibyśmy powiedzieć inaczej: to pieniądze wyparły Jezusa z jego życia. Judasz przez kilka lat uchował się w społeczności uczniów, mimo tego, że był jak powiada Słowo Boże – złodziejem i chciwcem. Nikt tego nie wiedział i nikt nie podejrzewał, że serce Judasza wiązało się bardziej z gotówką niż z Jezusem.

Gdy zasiedli do wspólnej, ostatniej wieczerzy Jezus rzekł: „Jeden z was mnie wyda” (Mat.26:21). Jak wam się wydaje, czy każdy spojrzał na Judasza? Nie, każdy spojrzał po sobie. Każdy każdemu wydawał się taki sam. Nikt nie zwrócił uwagi na Judasza. Perspektywa szybkiego zysku i zyskania prestiżu u władz religijnych obnażyła jego serce.

Dzisiaj Jezus też jest sprzedawany i to nieraz za mniejsze pieniądze. Bardzo łatwo wyzbyć się zażyłości z Bogiem w zamian za możliwe profity. Próba naszej wiary nie musi się więc wiązać z cierpieniem i strachem, lecz z nagłym przypływem gotówki. Przesiewanie wcale nie musi boleć, przynajmniej na początku. Uwierzcie, że ból rozłączenia z Panem w końcu jednak człowieka dopada. I jego życie niestety nie kończy się tzw. happy endem. Judasz co prawda oddał pieniądze oprawcom Jezusa, lecz jego serce było już zbyt twarde, aby przyjść do Pana i prosić o wybaczenie. Wiemy, że w końcu odebrał sobie życie.

O to przesłanie, którym chciałem się z Wami podzielić. Jak jest dzisiaj z naszym życiem? Gdyby Bóg położył Cię dzisiaj na przetaku, co stałoby się z Tobą? Możesz być przygotowany na ten dzień. Możesz też zlekceważyć to poselstwo.

To co się liczy dzisiaj to twoja wiara potwierdzona żywą relacją z Panem. Ta więź utrzyma cię z Nim nawet w najgorszej chwili. Któż z nas wytrzymałby próbę Hioba? A jednak on wytrzymał, a przecież był z krwi i kości takim człowiekiem jak ty i ja. Co dało mu tak niesamowitą zdolność ostania się w trakcie serii potężnych wstrząsów? Przeczytajcie tą księgę, a odkryjecie w jak zażyłych stosunkach był Hiob z Bogiem.

Twoja próba może być jednak przyjemną pokusą wygodnego życia za wysoką cenę. W czasach drapieżnego materializmu i postępującego ubóstwa mamy słabą odporność na te zjawiska i jesteśmy podatni, aby zaprzedać wiele, nawet społeczność w zamian za swoje bezpieczeństwo uzyskane w tym co można posiadać.

Jezus powiedział: „Módlcie się, abyście uszli pokuszeniom”.Jeśli się nie modlisz, lub nie wiele się modlisz, nie masz żadnej odporności na tego rodzaju pokuszenia. Twój tzw. kręgosłup moralny i zasady jakimi się kierujesz nie wystarczą. One będą coraz bardziej kruche. Twój kręgosłup moralny będzie pękał kosteczka po kosteczce. Twoje granice pobożności będą stawały się ruchome. Tak naprawdę tylko solidna więź z Panem ma moc ochronić cię w czasie próby przesiewania. To jest najlepsza i jedyna gwarancja.

Diabeł kpi sobie z nas. On czuje respekt jedynie przed Bogiem. Dlatego czytamy w Słowie Bożym: „zbliżcie się do Boga, a ucieknie od was” (Jak.4:8). Nie lekceważ go, gdyż on jest bardzo przebiegły. On stanie przed Bogiem i powie: Czy za darmo jest ci ten wierny? Zabierz mu to co ma, a zobaczysz jak odstąpi od ciebie. Jeśli masz nie wiele, nie ciesz się, gdyż diabeł może stanąć przed Bogiem i powiedzieć coś zupełnie odwrotnego: Czy nie dlatego jest ci ten wierny, bo nic nie ma? Daj mu, a zobaczysz jak go to pochłonie i zapomni o Tobie. Ty możesz myśleć sobie, o wreszcie mam pracę, a prawda będzie taka, że to praca będzie miała ciebie. Możesz się cieszyć, że masz wreszcie pieniądze, a to pieniądze będą miały ciebie za niewolnika. Wiecie co mam na myśli. Macie z pewnością wokół siebie dość tego przykładów…

Bracia i Siostry Bądźmy czujni, przeciwnik nie śpi, ale ciągle chodzi w około i kombinuje kogo by pochłonąć. Przesiewanie to realna próba, która przychodzi nagle z nieoczekiwanej strony. Ta próba albo z cementuje cię z Panem, albo rozłączy cię z Nim na dobre.

Możesz być przygotowany i w rezultacie ostać się. To jest możliwe o ile trwasz w bliskiej, zażyłej społeczności z Panem. Amos przekazując poselstwo Boże wielokrotnie wołał w imieniu Bożym:„Szukajcie mnie, a żyć będziecie” (Am.5:4-6;14) . Czy szukasz Pana co dnia? Czy szukasz Jego oblicza? Czy szukasz Jego Słowa? Czy zależy ci na tym?

A może doszedłeś do takiego punktu w swoim życiu, że już cię to „nie rusza” i stałeś się nieczuły na Boże wołanie? Modlę się, abyś nie zatwardzał dalej swego serca. Obyś dziś głos Jego usłyszał i zawrócił z drogi, którą idziesz.

Niech Pan dopomoże nam wszystkim, abyśmy w powagą obeszli się z tym Słowem i zachowali go w swoich sercach na dzień, który wkrótce może nadejść.
—–

Tekst skopiowany zgodnie z klauzulą na stronie:

„Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego kazania dozwolone bez ograniczeń.”

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Tomasz Chyłka – „Boże przesiewanie.” została wyłączona

Bogdan Podlecki – Boże przesiewanie.

www.zajezusem.com/index.php?num=6168

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bogdan Podlecki – Boże przesiewanie. została wyłączona

David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts900205.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Twoja wiara wchodzi w ogień! (Your Faith is Going into the Fire!) została wyłączona

Okultyzm i historia w świetle Biblii cz.1

www.youtube.com/watch?v=btg59uc0Mhw

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne, Wykłady | Możliwość komentowania Okultyzm i historia w świetle Biblii cz.1 została wyłączona

Krzysztof Dubis – Z Bogiem czy ze światem.

www.youtube.com/watch?v=j-Y_tPGmaHQ

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Krzysztof Dubis – Z Bogiem czy ze światem. została wyłączona

Wydarzenia Na Świecie Czasy Końca Apokalipsa-Film Dokumentalny Lektor

www.youtube.com/watch?v=6VvzMopGx90

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Wydarzenia Na Świecie Czasy Końca Apokalipsa-Film Dokumentalny Lektor została wyłączona

Dave Hunt – Islam i Ewangelia

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/6-islam-i-ewangelia

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Islam i Ewangelia została wyłączona

Jan Guńka – Wyrzec się świeckich pożądliwości.

www.chlebznieba.pl/index.php?id=19&plikaudio=assets/files/wyklady/Jan_Gunka/Abysmy%20wyrzekli%20sie%20swieckich%20porzadliwosci.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Jan Guńka – Wyrzec się świeckich pożądliwości. została wyłączona

Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga?

www.przyjdzpaniejezu.pl/czy-wszyscy-wierzymy-w-tego-samego-boga/

Źródło:
Dr. Stephen M. Kirby, Do We All Believe in the Same God?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania Czy wszyscy wierzymy w tego samego Boga? została wyłączona

Dave Hunt – Bitwa o prawdę.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/72-bitwa-o-prawd

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Bitwa o prawdę. została wyłączona

Przemiana wierzącego – Krzysztof Dubis

www.youtube.com/watch?v=nLGtDhsrhPs

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Przemiana wierzącego – Krzysztof Dubis została wyłączona

Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich.

www.przyjdzpaniejezu.pl/jezus-w-swietach-zydowskich/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Artur Pluta – Jezus w świętach żydowskich. została wyłączona

Dave Hunt – Znać i kochać Boga.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/71-zna-i-kocha-boga

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Znać i kochać Boga. została wyłączona

Ucieczka od krzyża – Krzysztof Dubis

www.youtube.com/watch?v=EQMCigRRu8E&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Ucieczka od krzyża – Krzysztof Dubis została wyłączona

T.A.McMahon – Uczmy się rozróżniania

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/102-uczmy-si-rozroniania

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania T.A.McMahon – Uczmy się rozróżniania została wyłączona

Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.3

www.youtube.com/watch?v=Z7x45ByHj9Q&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady | Możliwość komentowania Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.3 została wyłączona

Apostata Franciszek – sługą antychrysta

www.youtube.com/watch?v=uUUon4FN7ts

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Apostata Franciszek – sługą antychrysta została wyłączona

Bob DeWaay – Przebudzenie, Krzyż i ciasna brama

www.ulicaprosta.lap.pl/new/artykuly/nauczanie/8-przebudzenie-krzyz-i-ciasna-brama

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bob DeWaay – Przebudzenie, Krzyż i ciasna brama została wyłączona

Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.2

www.youtube.com/watch?v=fjMgzeu9t20&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Swiat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.2 została wyłączona

Świat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.1

www.youtube.com/watch?v=d5kz39HGEkE&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Świat i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.1 została wyłączona

Dariusz Parfienowicz – Życie, czyli co Biblia mówi o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności.

www.tiqva.pl/zdrowa-nauka/247-ycie-czyli-co-biblia-mowi-o-zmartwychwstaniu-i-niemiertelnoci

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dariusz Parfienowicz – Życie, czyli co Biblia mówi o zmartwychwstaniu i nieśmiertelności. została wyłączona

Święto Paschy

Dzisiaj tj. 22 kwietnia, a w kalendarzu żydowskim 14 Nisan przypada kolejna rocznica Święta Paschy ustanowionej przez Boga.

Pierwszą Izrael obchodził jeszcze wtedy gdy przebywał w Egipcie.

W tym dniu pragniemy spożyć  Wieczerzę Pańską wspominając ten dzień, w którym nasz Pan Jezus Chrystus (Mesjasz) stał się Barankiem Paschalnym na podobieństwo tego z II Księgi Mojżeszowej 12:1-6
“1. I rzekł Pan do Mojżesza i do Aarona w ziemi egipskiej, mówiąc:
2. Ten miesiąc będzie wam początkiem miesięcy, będzie wam pierwszym miesiącem roku.
3. Powiedzcie całemu zgromadzeniu Izraela, mówiąc: Dziesiątego dnia tego miesiąca weźmie sobie każdy baranka dla rodziny, baranka dla domu.
4. Jeżeli zaś rodzina jest za mała na jednego baranka, niech dobierze sąsiada mieszkającego najbliżej jego domu według liczby osób; według tego, ile każdy może zjeść, należy liczyć osoby na jednego baranka.
5. Ma to być baranek bez skazy, samiec jednoroczny. Może to być baranek lub koziołek.
6. Będziecie go przechowywać do czternastego dnia tego miesiąca; i zabije go całe zgromadzenie zboru izraelskiego o zmierzchu”.

Kwiecień 2016

1 Pią: 22. Adar II 5776
2 Sob: 23. Adar II 5776
3 Nie: 24. Adar II 5776
4 Pon: 25. Adar II 5776
5 Wtó: 26. Adar II 5776
6 Śro: 27. Adar II 5776
7 Czw: 28. Adar II 5776
8 Pią: 29. Adar II 5776
9 Sob: 1. Nisan 5776
10 Nie: 2. Nisan 5776
11 Pon: 3. Nisan 5776
12 Wtó: 4. Nisan 5776
13 Śro: 5. Nisan 5776
14 Czw: 6. Nisan 5776
15 Pią: 7. Nisan 5776
16 Sob: 8. Nisan 5776
17 Nie: 9. Nisan 5776
18 Pon: 10. Nisan 5776
19 Wtó: 11. Nisan 5776
20 Śro: 12. Nisan 5776
21 Czw: 13. Nisan 5776
22 Pią: 14. Nisan 5776
23 Sob: 15. Nisan 5776
24 Nie: 16. Nisan 5776
25 Pon: 17. Nisan 5776
26 Wtó: 18. Nisan 5776
27 Śro: 19. Nisan 5776
28 Czw: 20. Nisan 5776
29 Pią: 21. Nisan 5776
30 Sob: 22. Nisan 5776
 Więcej o tym święcie na stronie: www.mesjasz.info/%C5%9Bwi%C4%99-biblijne/pascha-pesach
Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Święto Paschy została wyłączona

Kośiół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.6 – ostatnia

www.youtube.com/watch?v=lLL-dj2uFzM&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kośiół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.6 – ostatnia została wyłączona

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts040802.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne) została wyłączona

Kościół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.5

www.youtube.com/watch?v=YTs8SwiQ31s&nohtml5=False

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościół i czasy ostateczne – Krzysztof Dubis – cz.5 została wyłączona

Kościół i czasy ostateczne – Era Mesjańska – Krzysztof Dubis – cz.4

www.youtube.com/watch?v=zShmInGBVsw

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościół i czasy ostateczne – Era Mesjańska – Krzysztof Dubis – cz.4 została wyłączona

Diabelskie zasadzki_Roger Oakland

www.youtube.com/watch?v=hJcii1uHUw4

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Diabelskie zasadzki_Roger Oakland została wyłączona

Kościół i czasy ostateczne – Wylanie Gniewu Bożego – Krzysztof Dubis – cz.3

www.youtube.com/watch?v=2gjLGl40G18&index=3&list=PLSvwP5PCU4gMEJ3icROfQEwdqWT0EdLof

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościół i czasy ostateczne – Wylanie Gniewu Bożego – Krzysztof Dubis – cz.3 została wyłączona

Spotkanie z Helen Berhane w Radomiu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Spotkanie z Helen Berhane w Radomiu została wyłączona

Pascha [Pesach]

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Nauczanie | Możliwość komentowania Pascha [Pesach] została wyłączona

Kościół czasów ostatecznych – Pochwycenie Kośćioła – Krzysztof Dubis – cz.2

www.youtube.com/watch?v=qM6vzOcCP6c&list=PLSvwP5PCU4gMEJ3icROfQEwdqWT0EdLof

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościół czasów ostatecznych – Pochwycenie Kośćioła – Krzysztof Dubis – cz.2 została wyłączona

Kościół i czasy ostateczne – Wprowadzenie – Krzysztof Dubis – cz.1

www.youtube.com/watch?v=V_3oVRKfbd0

Zaszufladkowano do kategorii Krzysztof Dubis, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kościół i czasy ostateczne – Wprowadzenie – Krzysztof Dubis – cz.1 została wyłączona

Świadectwo Andrzeja – 24 05 2015

www.youtube.com/watch?v=A_B3K1F6IIA&feature=youtu.be

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo Andrzeja – 24 05 2015 została wyłączona

David Wilkerson – Najbardziej niechciany człowiek na świecie! (The World’s Most Unwanted Man!)

www.tscpulpitseries.org/polish/ts881121.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Najbardziej niechciany człowiek na świecie! (The World’s Most Unwanted Man!) została wyłączona

Nie przyszedłem dla jaj ! Jezus Chrystus

www.youtube.com/watch?v=zWrvspLnAYY

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania Nie przyszedłem dla jaj ! Jezus Chrystus została wyłączona

POZNAJ 2 PRZERAŻAJĄCE KŁAMSTWA TEGO ŚWIATA !!

www.youtube.com/watch?v=Xwy-Pgy9zq4&index=32&list=PL9aoMhlWnuZ2mcH-w0JORFozZJVvz6jNF

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania POZNAJ 2 PRZERAŻAJĄCE KŁAMSTWA TEGO ŚWIATA !! została wyłączona

Paul Washer – Poddawajcie Samych Siebie Próbie

www.youtube.com/watch?v=0t-dHLPkov0

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Poddawajcie Samych Siebie Próbie została wyłączona

Waldemar Świątkowski – Już nigdy nie grzesz

Zaszufladkowano do kategorii Kazania | Możliwość komentowania Waldemar Świątkowski – Już nigdy nie grzesz została wyłączona

Świadectwo Andrzeja Radom 2016

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo Andrzeja Radom 2016 została wyłączona

David Wilkerson – Uzdrawiająca moc radości (The Healing Power of Gladness)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts021111.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Uzdrawiająca moc radości (The Healing Power of Gladness) została wyłączona

Waldemar Świątkowski – Chrzest Duchem Świętym

http://duchowygps.pl/kazania-tekst,93,waldemar-swiatkowski_chrzest-duchem-swietym.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Waldemar Świątkowski – Chrzest Duchem Świętym została wyłączona

James Jacob Prasch – Eliasz, człowiek, który potrafił sprowadzić deszcz

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Eliasz-cz%C5%82owiek-kt%C3%B3ry-potrafi%C5%82-sprowadzi%C4%87-deszcz-James-Jacob-Prasch.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Eliasz, człowiek, który potrafił sprowadzić deszcz została wyłączona

Papież Franciszek modli się w meczecie, zwrócony w kierunku Mekki, wzywa Europę do otwarcia granic dla muzułmanów, i mówi że zrównywanie islamu z przemocą jest niewłaściwe

http://przyjdzpaniejezu.pl/papiez-franciszek-modli-sie-w-meczecie-zwrocony-w-kierunku-mekki-wzywa-europe-do-otwarcia-granic-dla-muzulmanow-i-mowi-ze-zrownywanie-islamu-z-przemoca-jest-niewlasciwe/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Papież Franciszek modli się w meczecie, zwrócony w kierunku Mekki, wzywa Europę do otwarcia granic dla muzułmanów, i mówi że zrównywanie islamu z przemocą jest niewłaściwe została wyłączona

Henryk Dedo – Cena uczniostwa

http://gospel.pl/33.html?plikaudio=assets/files/AUDIO/Kazania/cena_uczniostwa.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Henryk Dedo – Cena uczniostwa została wyłączona

Dave Hunt – Czas i wieczność

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/98-czas-i-wieczno

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt | Możliwość komentowania Dave Hunt – Czas i wieczność została wyłączona

David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts001106.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Nie musisz rozumieć swoich nieszczęść – masz łaskę (You Don’t Have to Understand Your Afflictions – You’ve Got Grace) została wyłączona

Erlo Stegen – NIE WĄTP, TYLKO WIERZ

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/05/Nie-watp-tylko-wierz.html

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – NIE WĄTP, TYLKO WIERZ została wyłączona

Orla – Rozdwojone serce

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/144-rozdwojone-serce

Zaszufladkowano do kategorii Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Orla – Rozdwojone serce została wyłączona

Bob Dewaay (tłumaczenie: Miszael) – Co każdy katolik musi usłyszeć o Ewangelii Jezusa Chrystusa

http://zwiedzenie.blogspot.co.uk/2015/07/co-kazdy-katolik-musi-usyszec-o.html

Źródło: http://cicministry.org/commentary/issue74.htm

 

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bob Dewaay (tłumaczenie: Miszael) – Co każdy katolik musi usłyszeć o Ewangelii Jezusa Chrystusa została wyłączona

WASZA WALKA JEST WALKĄ PANA (zobacz 2 Kronik 30:15)

http://davidwilkersoninpolish.blogspot.com/2011/05/wasza-walka-jest-walka-pana-zobacz-2.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania WASZA WALKA JEST WALKĄ PANA (zobacz 2 Kronik 30:15) została wyłączona

Bert Clendennen – Napełniaj swoje serce i umysł Słowem Bożym

http://kpjch.pl/czytelnia/728-napelnij-swoje-serce-i-umysl-slowem-bozym

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Bert Clendennen | Możliwość komentowania Bert Clendennen – Napełniaj swoje serce i umysł Słowem Bożym została wyłączona

J.C. Ryle (1816-1900) – Nowe narodzenie – czym jest i dlaczego jest konieczne?

http://www.jezus.pl/Czytelnia/Drogowskazy/Nowe-narodzenie-czym-jest-i-dlaczego-jest-konieczne.htm

Zaszufladkowano do kategorii Kazania | Możliwość komentowania J.C. Ryle (1816-1900) – Nowe narodzenie – czym jest i dlaczego jest konieczne? została wyłączona

Paul Washer – Śmierć

https://www.youtube.com/watch?v=7J0gFdi9Y2c

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Śmierć została wyłączona

Erlo Stegen – WALCZĄC Z POKUSĄ

Polecam do przeczytania bardzo dobre kazanie Erlo Stegena. Wiem, że niektórym ludziom czytającym to kazanie nie spodoba się słowo “trójca” – dlatego, że nie ma go w Biblii. Jednak każdy, który uważa się za chrześcijanina i nie chce używać w/w słowa wierzy, że istnieje tylko jeden Bóg objawiony człowiekowi jako Ojciec i Syn i Duch Święty.

http://kwasizabantu.blox.pl/2014/11/Walczac-z-pokusa.html

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – WALCZĄC Z POKUSĄ została wyłączona

PROROCTWO DAWIDA WILKERSONA Z 1973 ROKU

http://www.chlebznieba.pl/index.php?id=379

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Proroctwa | Możliwość komentowania PROROCTWO DAWIDA WILKERSONA Z 1973 ROKU została wyłączona

Wizja przyszłości Polski i Europy (David Wilkerson

https://www.youtube.com/watch?v=mOm-_XnKA7E

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Wizja przyszłości Polski i Europy (David Wilkerson została wyłączona

O Ukrytym Skarbie – Film Polski

https://www.youtube.com/channel/UCxLSIXZ2mFjtML65ZtsfBZA

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania O Ukrytym Skarbie – Film Polski została wyłączona

Dave Hunt – O władzy i odpowiedzialności

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/18-o-wadzy-i-odpowiedzialnoci

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – O władzy i odpowiedzialności została wyłączona

Paul Washer – Gdzie są mężczyźni?

https://www.youtube.com/watch?v=xEqbZAcG2Aw

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Gdzie są mężczyźni? została wyłączona

David Wilkerson – Człowiek, który minął się z Chrystusem! (The Man Who Missed Christ!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsmanwho.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Człowiek, który minął się z Chrystusem! (The Man Who Missed Christ!) została wyłączona

Erlo Stegen – Związany Chrystus

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/zwiazany-chrystus

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Związany Chrystus została wyłączona

David Wilkerson – Czy mamy pozostać w grzechu? (Shall We Continue in Sin?)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts000320.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Czy mamy pozostać w grzechu? (Shall We Continue in Sin?) została wyłączona

Erlo Stegen – Ogród Pana

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/03/Ogrod-Pana.html

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Ogród Pana została wyłączona

Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.2

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/76-kosmosstworzyciel-i-przeznaczenie-czowieka-cz2

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.2 została wyłączona

Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.1

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/8-kosmos-stworzyciel-i-przeznaczenie-czowieka

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Kosmos, Stworzyciel i przeznaczenie człowieka cz.1 została wyłączona

Paul Washer – Stwórca

https://www.youtube.com/watch?v=7mUMAWByD58

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Stwórca została wyłączona

Mirosław Kulec – List do Filemona

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-07-30-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – List do Filemona została wyłączona

Antychryst, wielki ucisk i pochwycenie wierzących.

http://przyjdzpaniejezu.pl/antychryst-wielki-ucisk-i-pochwycenie-wierzacych/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Antychryst, wielki ucisk i pochwycenie wierzących. została wyłączona

Paski zebry – Lektor PL 2 (film fabularny)

https://www.youtube.com/watch?v=Osl6Jh-SJMk

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Paski zebry – Lektor PL 2 (film fabularny) została wyłączona

James Jacob Prasch – Jezus w Talmudzie

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Jezus-w-Talmudzie-James-Jacob-Prasch.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Jezus w Talmudzie została wyłączona

Dave Hunt – Tego, co w górze, szukajmy

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/140-tego-co-w-gorze-szukajmy

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Tego, co w górze, szukajmy została wyłączona

Dave Hunt – Pełnić wolę Bożą

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/64-peni-wol-bo

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Pełnić wolę Bożą została wyłączona

Mirosław Kulec – Zanim zawoła nas Pan.

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-05-31-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Zanim zawoła nas Pan. została wyłączona

Paul Washer – Wykonujesz wolę Boga czy własną? / Are You Doing God’s Will or Your Own?

https://www.youtube.com/watch?v=tQ0hBNhNKYk

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Wykonujesz wolę Boga czy własną? / Are You Doing God’s Will or Your Own? została wyłączona

Erlo Stegen – WYSCHNIĘCI CHRZEŚCIJANIE.

http://kwasizabantu.blox.pl/2015/06/Wyschnieci-chrzescijanie.html

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – WYSCHNIĘCI CHRZEŚCIJANIE. została wyłączona

Psalm 42 po Hebrajsku – Tęsknota za Bogiem.

https://www.youtube.com/watch?v=eAxUD8mKZzA

Zaszufladkowano do kategorii Muzyka | Możliwość komentowania Psalm 42 po Hebrajsku – Tęsknota za Bogiem. została wyłączona

David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tslie.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!) została wyłączona

Pochodzenie i geneza Święta Bożego Ciała

http://jaro-prawdajedyna.blogspot.com/2011/06/pochodzenie-i-geneza-swieta-bozego-ciaa.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania Pochodzenie i geneza Święta Bożego Ciała została wyłączona

Erlo Stegen – Nawrócenia szamanów; o Duchu Świętym, letniości i prawdziwym upamiętaniu.

http://kwasizabantu.blox.pl/2014/12/Nawrocenia-szamanow-o-Duchu-Swietym-letniosci-i.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Erlo Stegen, Świadectwa, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Nawrócenia szamanów; o Duchu Świętym, letniości i prawdziwym upamiętaniu. została wyłączona

David Wilkerson – Siedem tysięcy nie pokłoniło się (Seven Thousand Did Not Bow).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts010423.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Siedem tysięcy nie pokłoniło się (Seven Thousand Did Not Bow). została wyłączona

Mirosław Kulec – Józef

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-03-26-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Józef została wyłączona

Mateusz Wichary – “Rdz 2:16-17 i 3:1-6. Grzech – bunt przeciwko Bożemu Słowu.”

http://www.teologia.protestanci.org/artykuly/art27.php

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Mateusz Wichary – “Rdz 2:16-17 i 3:1-6. Grzech – bunt przeciwko Bożemu Słowu.” została wyłączona

Paul Washer – Bądź mężczyzną – wyłącz facebook’a

https://www.youtube.com/watch?v=tMv6COfiFzU

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Bądź mężczyzną – wyłącz facebook’a została wyłączona

David Wilkerson – Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono (The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven).

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts030519.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Wielka odpowiedzialność tych, którym przebaczono (The Great Responsibility of Those Who Are Forgiven). została wyłączona

Paul Washer – Umrzyj dla siebie samego i oddaj swoje życie do Bożej dyspozycji.

https://www.youtube.com/watch?v=4iAyDofYuZE

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Umrzyj dla siebie samego i oddaj swoje życie do Bożej dyspozycji. została wyłączona

Erlo Stegen – ZMARTWYCHWSTANIE JEST PRAWDĄ.

http://kwasizabantu.blox.pl/html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Erlo Stegen, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – ZMARTWYCHWSTANIE JEST PRAWDĄ. została wyłączona

Szukajcie a znajdziecie – Prawdę!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/szukajcie-znajdziecie-%E2%80%93-prawd%C4%99

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Szukajcie a znajdziecie – Prawdę! została wyłączona

Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFg

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie. została wyłączona

Mirosław Kulec – Duchowy remont

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2015/15-03-08-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Duchowy remont została wyłączona

Pesach 2015

* Pesach – w roku 2015 zaczyna się z zachodem słońca w piątek, 3 kwietnia, a kończy o zmroku w sobotę, 11 kwietnia.Pierwsza noc sederowa – 3 kwietnia.

aaa_1_1.jpg

W sensie historycznym Pesachupamiętnia uwolnienie Żydów z niewoli egipskiej. Egipt – najpotężniejsze państwo tamtego okresu starożytności (około 3250 lat temu) – musiał pogodzić się z faktem, że – dzięki interwencji Boga – upokarzani, wykorzystywani, pozbawieni praw nędzarze uzyskali wolność. W sensie duchowym Pesachjest świętem wolności, bo po czterdziestu dziewięciu dniach wędrówki przez pustynię Żydzi otrzymali Torę, a w niej system moralny i etyczny składający się z nakazów i zakazów, które uczyniły ich naprawdę wolnymi. Bowiem wolność wcale nie polega na tym, że nieograniczane jest nasze prawo do robienia tego, co robić chcemy. Tak myślą niewolnicy – niedostrzegający, że rozumiana w ten sposób wolność jest tylko zaspokajaniem egoizmu, że jest zawsze jednoznaczna z czyjąś krzywdą.

Wolność jest to stan, w którym nikt nie ogranicza naszego prawa do robienia tego, co słuszne. Wolność jest wtedy, gdy nikt nie zabrania człowiekowi postępowania w sposób właściwy, etyczny. Nie ma więc wolności bez etyki. Nie ma wolności, gdy etyka ulega stłamszeniu. Niewolnikowi nie wolno postępować w sposób etyczny, chociażby dlatego, że etyczne zachowanie wchodzi natychmiast w konflikt z interesem właściciela niewolników. Mosze – człowiek etyczny – zabija znęcającego się nad niewolnikiem nadzorcę. Faraon wydaje na Moszego wyrok śmierci. W Egipcie nie ma wolności dla Żydów. Gdy człowiek jest wolny, nikt nie ograniczy go w czynieniu tego, co etyczne. Aby jednak postępować etycznie, trzeba najpierw poznać zasady etyki. Zawiera je właśnie Tora Pisana i Tora Ustna – obie przekazane Moszemu przez Boga po Wyjściu z Egiptu – wydarzeniu upamiętnianym przez święto Pesach.

Wyjście z Egiptu i, w jego efekcie, przyjęcie „jarzma Tory” („jarzma przykazań” – kabalat ol micwot), czynią Żydów ludźmi wolnymi.

W Pesach składano oddanie z baranka wówczas, gdy istniała Świątynia. Od czasów zburzenia Świątyni (70 rok n.e.) ta ofiara została zaniechana razem z wszystkimi innymi ofiarami ze zwierząt. Na stole sederowym symbolizuje ją zeroa. Jest to upieczone mięso z kością – pieczona szyja kurczaka, indyka, noga kurczaka lub podudzie jagnięce.Zeroa oznacza „ramię”; nawiązuje do „wyciągniętego ramienia” Boga, który ocalił Żydów podczas przejścia przez Morze Trzcinowe (Czerwone). Zeroa posiada wyłącznie symboliczne znaczenie na stole sederowym i nie jest zjadana. Ma wyrażać przesłanie, że bez Świątyni nie jest możliwe składanie ofiar ze zwierząt. 

za http://the614thcs.com/26.1367.0.0.1.0.phtml

 

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Pesach 2015 została wyłączona

James Jacob Prasch – Co nowego na horyzoncie w kościelnym świecie bez Davida Wilkersona, Dave’a Hunta i Chucka Smitha?

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Newsletter-27.01.2014-Co-nowego-na-horyzoncie-w-ko%C5%9Bcielnym-%C5%9Bwiecie-bez-Davida-Wilkersona-Dave%E2%80%99a-Hunta-i-Chucka-Smitha.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Co nowego na horyzoncie w kościelnym świecie bez Davida Wilkersona, Dave’a Hunta i Chucka Smitha? została wyłączona

Konferencja w Toruniu

„I wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby
składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa”. (1 List Piotra 2:5)

Serdecznie zapraszamy na kolejną Konferencję w Toruniu
Miejsce: Toruń – Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 13 (Osiedle Na Skarpie)
Termin: 2-3 05.2015 (rozpoczęcie godz. 11.00) Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Wydarzenia | Możliwość komentowania Konferencja w Toruniu została wyłączona

Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie.

https://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFghttps://www.youtube.com/watch?v=s_nvIMTFzFg

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Paul Washer – Boże rozwiązanie: Usprawiedliwienie i Odrodzenie. została wyłączona

Uwolniona z demonicznego opętania i uzależnienia od narkotyków.

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/uwolniona-z-demonicznego-opetania-i-uzaleznienia-od-narkotykow

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Uwolniona z demonicznego opętania i uzależnienia od narkotyków. została wyłączona

James Jacob Prasch – Szczelina w zbroi.

http://przyjdzpaniejezu.pl/james-jacob-prasch-szczelina-w-zbroi/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Nauczanie | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Szczelina w zbroi. została wyłączona

PEWNOŚĆ ZBAWIENIA

http://przemek-sliwka.blog.onet.pl/2015/02/09/pewnosc-zbawienia/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania PEWNOŚĆ ZBAWIENIA została wyłączona

Erlo Stegen – Prawdziwy Chrześcijanin.

http://www.eufrat.republika.pl/chrzescijanin.html

 

Zaszufladkowano do kategorii Erlo Stegen, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – Prawdziwy Chrześcijanin. została wyłączona

Paul Washer – Prześladowanie czy wielkie przebudzenie “Persecution or a Great Awakening”

https://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1422327029&v=mGEKQMB5L9I&x-yt-cl=84838260

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Prześladowanie czy wielkie przebudzenie “Persecution or a Great Awakening” została wyłączona

Paul Washer – Przegrywamy

https://www.youtube.com/watch?v=gxyZSWA92ok

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Przegrywamy została wyłączona

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts040802.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne) została wyłączona

Wyzwolony z Nałogów Picia i Palenia!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/wyzwolony-z-na%C5%82og%C3%B3w-picia-i-palenia

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Wyzwolony z Nałogów Picia i Palenia! została wyłączona

Maciej Wilkosz – Z kazdym dniem blizej Boga

http://www.wspolnotaewangelii.pl/kaz.html?f=kazania-2014/2014-01-05%20Z%20kazdym%20dniem%20blizej%20Boga%20-%20Maciej%20Wilkosz.mp3&controller=recording

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Maciej Wilkosz – Z kazdym dniem blizej Boga została wyłączona

Reinhold Ulonska – Druga młodość Orła

http://www.kzjgora.pl/index.php/ulonska-reinhold/druga-modo-ora

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Reinhold Ulonska – Druga młodość Orła została wyłączona

James Jacob Prasch – Płonący krzew – Hineni

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/P%C5%82on%C4%85cy-krzew-Hineni-James-Jacob-Prasch.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Płonący krzew – Hineni została wyłączona

Legenda zaginionego miasta – film fabularny

http://zalukaj.tv/zalukaj-film/9726/legenda_zaginionego_miasta_legend_of_the_lost_1957_.html

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Legenda zaginionego miasta – film fabularny została wyłączona

Andrew Strom – Po co “pustynia”?

http://www.kzjgora.pl/index.php/strom-andrew/po-co-qpustyniaq

Zaszufladkowano do kategorii Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Andrew Strom – Po co “pustynia”? została wyłączona

Mirosław Kulec – Światłość wielka

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-12-14-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Światłość wielka została wyłączona

Mirosław Kulec – Oczekiwanie.

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-11-30-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Oczekiwanie. została wyłączona

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 2

https://www.youtube.com/watch?v=vQ-u22Zqfhs

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne, Nauczanie | Możliwość komentowania Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 2 została wyłączona

Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 1

https://www.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrUhttps://www.youtube.com/watch?v=zMuq3TxCLrU

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne, Nauczanie | Możliwość komentowania Kąkol wśród pszenicy_Tares Among The Wheat_część 1 została wyłączona

Henryk Hukisz – Radykalny krzyż

http://www.kzjgora.pl/index.php/hukisz-henryk/radykalny-krzy

Zaszufladkowano do kategorii Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Henryk Hukisz – Radykalny krzyż została wyłączona

DAVE HUNT – Egocentryzm czyli kult wlasnego JA

https://www.youtube.com/watch?v=aTUmP6ssRlI

Zaszufladkowano do kategorii Dave Hunt, Wykłady | Możliwość komentowania DAVE HUNT – Egocentryzm czyli kult wlasnego JA została wyłączona

David Wilkerson – Zwycięstwo nad twoim usidlającym grzechem (Victory Over Your Besetting Sin)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/tsvictry.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Zwycięstwo nad twoim usidlającym grzechem (Victory Over Your Besetting Sin) została wyłączona

Henryk Dedo – Jedność w Duchu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

 

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Media | Możliwość komentowania Henryk Dedo – Jedność w Duchu została wyłączona

O Ukrytym Skarbie – Film (Ewangelia Mateusza 13. 44)

http://tomaish.com/OUkrytymSkarbie.html

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania O Ukrytym Skarbie – Film (Ewangelia Mateusza 13. 44) została wyłączona

Rafał Dudek – Drzewo figowe

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-10-26-R.%20Dudek.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Rafał Dudek – Drzewo figowe została wyłączona

Biblia a Halloween

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/biblia-halloween

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Nauczanie | Możliwość komentowania Biblia a Halloween została wyłączona

David Wilkerson – Brzmienie Jego głosu (The Sound of His Voice)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts020304.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Brzmienie Jego głosu (The Sound of His Voice) została wyłączona

Tim Hegg – Sukkot czyli Święto Szałasów

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/10/Tim-Hegg-Sukkot.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Tim Hegg – Sukkot czyli Święto Szałasów została wyłączona

Mirosław Kulec – Sumienie

http://serwer.naskale.info/mp3/kazania/2014/14-10-02-M.%20Kulec.mp3

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Mirosław Kulec, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Sumienie została wyłączona

Joel Richardson – Czy kalifat ISIS jest zwiastunem Antychrysta?

http://przyjdzpaniejezu.pl/joel-richardson-czy-kalifat-isis-jest-zwiastunem-antychrysta/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Joel Richardson – Czy kalifat ISIS jest zwiastunem Antychrysta? została wyłączona

Dave Hunt – Zbuduję kościół Mój

http://tiqva.pl/zdrowa-nauka/206-zbuduj-kocio-moj

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Dave Hunt, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dave Hunt – Zbuduję kościół Mój została wyłączona

Erlo Stegen – List do zboru w Filadelfii

http://oblubienica.eu/czytelnia/artykuly/erlo-stegen/list-do-zboru-w-filadelfii

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Erlo Stegen, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Erlo Stegen – List do zboru w Filadelfii została wyłączona

Paul Washer – Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w Twoim chrześcijaństwie?

https://www.youtube.com/watch?v=o1g5Ec0hnQU

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Czy Jezus Chrystus jest najważniejszy w Twoim chrześcijaństwie? została wyłączona

Wyratowany z Życia w Duchowej Pustce i Narkotykach!

http://www.cai.org/pl/swiadectwa/wyratowany-z-%C5%BCycia-w-duchowej-pustce-i-narkotykach

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Wyratowany z Życia w Duchowej Pustce i Narkotykach! została wyłączona

David Wilkerson – Prawda o wierze (The Truth About Faith)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts81fait.htm

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Kazania | Możliwość komentowania David Wilkerson – Prawda o wierze (The Truth About Faith) została wyłączona

Paul Washer – Wiara wyłącznie

https://www.youtube.com/watch?v=W2E2FGhzN9M

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Paul Washer – Wiara wyłącznie została wyłączona

ames Jacob Prasch – Antychryst – spojrzenie na Biblię oraz proroctw a z hebrajskiego punktu widzenia

http://przyjdzpaniejezu.pl/wp-content/uploads/2014/08/Antychryst.-Spojrzenie-na-Bibli%C4%99-oraz-proroctwa-z-hebrajskiego-punktu-widzenia-James-Jacob-Prasch.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia | Możliwość komentowania ames Jacob Prasch – Antychryst – spojrzenie na Biblię oraz proroctw a z hebrajskiego punktu widzenia została wyłączona

Strategia Diabła

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/strategia-diabla

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Strategia Diabła została wyłączona

Festiwal (bogatego) życia. Dlaczego nie cieszę się z jej przyjazdu

http://tylko-jezus.pl/?p=2696

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Festiwal (bogatego) życia. Dlaczego nie cieszę się z jej przyjazdu została wyłączona

Słowo Boże Potępia Szatana i Wszystkie Jego Dzieła (Czarnoksięstwo – Magię – Astrologię – Hipnozę – Spirytyzm itd.)

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/slowo-boze-potepia-szatana-i-wszystkie-jego-dziela

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Słowo Boże Potępia Szatana i Wszystkie Jego Dzieła (Czarnoksięstwo – Magię – Astrologię – Hipnozę – Spirytyzm itd.) została wyłączona

David Wilkerson – Oto więcej niż Salomon (A Greater Than Solomon is Here)

http://www.tscpulpitseries.org/polish/ts040712.htm

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Oto więcej niż Salomon (A Greater Than Solomon is Here) została wyłączona

MIREK KULEC – ZWIASTUJE WAM JEZUSA

https://www.youtube.com/watch?v=0IEeExT0U_k

Zaszufladkowano do kategorii Mirosław Kulec, Wykłady | Możliwość komentowania MIREK KULEC – ZWIASTUJE WAM JEZUSA została wyłączona

Dariusz Suszek – Dogmaty Maryjne

https://www.youtube.com/watch?v=SQj6zHgXlmA

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Dariusz Suszek – Dogmaty Maryjne została wyłączona

Jim Pelletier – Światło Rzucone na Duchy Kłamstwa

http://www.cai.org/pl/studia-biblijne/swiatlo-rzucone-na-duchy-klamstwa

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Jim Pelletier – Światło Rzucone na Duchy Kłamstwa została wyłączona

Roger Oakland – Nowa Ewangelizacja z Rzymu czy odnalezienie prawdziwego Jezusa Chrystusa

http://messiahiscoming.pl/wp-content/uploads/2014/06/Roger-Oakland-Nowa-Ewangelizacja-z-Rzymu-czy-odnalezienie-prawdziwego-Jezusa-Chrystusa.pdf

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Nauczanie | Możliwość komentowania Roger Oakland – Nowa Ewangelizacja z Rzymu czy odnalezienie prawdziwego Jezusa Chrystusa została wyłączona

Festiwal Nadziei pod patronatem Matki Bożej z Guadalupe?

http://messiahiscoming.pl/festiwal-nadziei-pod-patronatem-matki-bozej-z-guadalupe/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Festiwal Nadziei pod patronatem Matki Bożej z Guadalupe? została wyłączona

PIEKŁO, CZYLI GDZIE TRAFIAJĄ LUDZIE NIEPOSŁUSZNI BOGU.

http://www.fundamentjezus.com/pieklo.html

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania PIEKŁO, CZYLI GDZIE TRAFIAJĄ LUDZIE NIEPOSŁUSZNI BOGU. została wyłączona

Po Pozostawieniu

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Po Pozostawieniu została wyłączona

Paul Washer – woja słabość powinna prowadzić Cię do Boga / Your Weakness Should Drive You to God

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – woja słabość powinna prowadzić Cię do Boga / Your Weakness Should Drive You to God została wyłączona

James Jacob Prasch – Czy będzie ostatnie przebudzenie?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Czy będzie ostatnie przebudzenie? została wyłączona

David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Droga do tronu (The Path to the Throne) została wyłączona

Proroctwa biblijne, które już się wypełniły.

Zaszufladkowano do kategorii Proroctwa | Możliwość komentowania Proroctwa biblijne, które już się wypełniły. została wyłączona

Fragmenty kilku niesamowitych książek o tym, co dzieje się gdy człowiek spotyka Boga

Zaszufladkowano do kategorii Książki | Możliwość komentowania Fragmenty kilku niesamowitych książek o tym, co dzieje się gdy człowiek spotyka Boga została wyłączona

Dariusz Parfienowicz – Walka o wiarę według listu Judy mp3

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dariusz Parfienowicz – Walka o wiarę według listu Judy mp3 została wyłączona

Orla – Sól ziemi

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Orla – Sól ziemi została wyłączona

Winnica Babilonu_Roger Oakland_cz 2

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Winnica Babilonu_Roger Oakland_cz 2 została wyłączona

Nowe Wino_Roger Oakland_cz 1

Zaszufladkowano do kategorii Fałszywe nauki i religie, Wykłady | Możliwość komentowania Nowe Wino_Roger Oakland_cz 1 została wyłączona

John Wesley – O użytkowaniu dóbr materialnych

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania John Wesley – O użytkowaniu dóbr materialnych została wyłączona

Nie obwiniaj Boga za zło !!!

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Nie obwiniaj Boga za zło !!! została wyłączona

Boże ciało

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Fałszywe nauki i religie | Możliwość komentowania Boże ciało została wyłączona

Jo´ANNA I DAVID HERNANDEZ: Wierzysz w Boga? To za mało…

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Jo´ANNA I DAVID HERNANDEZ: Wierzysz w Boga? To za mało… została wyłączona

Uwolniony Od Muzyki Rockowej

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Uwolniony Od Muzyki Rockowej została wyłączona

David Wilkerson – Zawsze wzrastająca wiara (An Ever-Increasing Faith)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Zawsze wzrastająca wiara (An Ever-Increasing Faith) została wyłączona

Pytanie o początki

http://www.youtube.com/watch?v=pcOs_GOYXY4&hd=1

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Pytanie o początki została wyłączona

dr Kent Hovind – 100 powodów dla których TEORIA ewolucji jest GŁUPIA [PL]

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady | Możliwość komentowania dr Kent Hovind – 100 powodów dla których TEORIA ewolucji jest GŁUPIA [PL] została wyłączona

Bliźniaki w łonie matki …

Zaszufladkowano do kategorii Filmy dokumentalne | Możliwość komentowania Bliźniaki w łonie matki … została wyłączona

Kim jest Jezus Chrystus

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Kim jest Jezus Chrystus została wyłączona

Doskonały Plan Zbawienia

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Doskonały Plan Zbawienia została wyłączona

Ojciec, Syn i Duch Święty – jeden Bóg

Ostatnio spotykam się z ludźmi, którzy kiedyś przyjęli Pana Jezusa jako Mesjasza, Boga, doświadczyli przebaczenia grzechów, uwolnienia od nałogów, a dzisiaj Jezus jest dla nich tylko człowiekiem, dla niektórych Synem Bożym ale już nie Bogiem.
Ta nauka coraz częściej pojawia się na różnych stronach internetowych. Chciałbym przestrzec wszystkich chrześcijan przed przyjmowaniem tej doktryny. Nie przyjmujmy innego Jezusa! Jedynie wiara w prawdziwego Jezusa – w pełni Boga i w pełni człowieka – daje nadzieję życia wiecznego z Nim.
Zachęcam do przeczytania artykułu ze strony:
Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Ojciec, Syn i Duch Święty – jeden Bóg została wyłączona

Tim Hegg – Czy powinniśmy przypisywać „osobowość ” Duchowi Bożemu?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Czytelnia, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Tim Hegg – Czy powinniśmy przypisywać „osobowość ” Duchowi Bożemu? została wyłączona

David Wilkerson – Cena posiadania Chrystusa (The Costliness of Possessing Christ)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Cena posiadania Chrystusa (The Costliness of Possessing Christ) została wyłączona

Paul Washer – To jest wojna

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – To jest wojna została wyłączona

RADA -LEKTOR II cz

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania RADA -LEKTOR II cz została wyłączona

RADA -LEKTOR I cz.

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania RADA -LEKTOR I cz. została wyłączona

David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson | Możliwość komentowania David Wilkerson – Laodycejskie kłamstwo! (The Laodicean Lie!) została wyłączona

Tim Hegg – Chronologia wydarze ń podczas tygodnia, w którym został ukrzy ż owany i zmartwychwstał Jeszua

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Tim Hegg – Chronologia wydarze ń podczas tygodnia, w którym został ukrzy ż owany i zmartwychwstał Jeszua została wyłączona

Tim Hegg – Jeszua nasza Pascha

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Tim Hegg – Jeszua nasza Pascha została wyłączona

Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Zastrzeżenia wobec teorii Krwawych Księżyców została wyłączona

Uratowany od Depresji, Alkoholizmu i Myśli Samobójczych!!

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Uratowany od Depresji, Alkoholizmu i Myśli Samobójczych!! została wyłączona

Czy Bóg Uzdrawia Dzisiaj? Słowo Boga Mówi, Że ‘TAK’ !!!

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Czy Bóg Uzdrawia Dzisiaj? Słowo Boga Mówi, Że ‘TAK’ !!! została wyłączona

Paul Washer – Swiadectwo

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Świadectwa | Możliwość komentowania Paul Washer – Swiadectwo została wyłączona

David Wilkerson – Stojąc niezachwianie w Chrystusie (Standing Steadfast in Christ)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Stojąc niezachwianie w Chrystusie (Standing Steadfast in Christ) została wyłączona

Darek Sobczyk – Trwanie w Panu

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.

Pobierz

Zaszufladkowano do kategorii Dariusz Sobczyk, Kazania mp3, Media | Możliwość komentowania Darek Sobczyk – Trwanie w Panu została wyłączona

Jaki ma być Kościół w dniach ostatnich ?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Jaki ma być Kościół w dniach ostatnich ? została wyłączona

Maciej Wilkosz – Z każdym dniem bliżej Boga

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Maciej Wilkosz – Z każdym dniem bliżej Boga została wyłączona

Carl Gearheart – Subtelne niebezpieczeństwo odstępstwa

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Carl Gearheart | Możliwość komentowania Carl Gearheart – Subtelne niebezpieczeństwo odstępstwa została wyłączona

David Wilkerson – Wielkie i ostateczne przygotowanie (The Great and Final Preparation)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Wielkie i ostateczne przygotowanie (The Great and Final Preparation) została wyłączona

UE supermocarstwem po klęsce USA ??

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii | Możliwość komentowania UE supermocarstwem po klęsce USA ?? została wyłączona

Proroctwo dotyczące końca świata

Proroctwo dotyczące końca świata

Pewna starsza 90-letnia pani z Valdres w Norwegii w 1968 r. otrzymała od Boga widzenie. Ewangelista Emanuel Minos (na fotografii) prowadził nabożeństwo w miejscu jej zamieszkania. Spotkał się z nią i ona opowiedziała mu co widziała. Ewangelista wszystko spisał, uważał jednak, że brzmi to nieprawdopodobnie i włożył to poselstwo do szuflady. Potem, prawie po trzydziestu latach zrozumiał, że na temat tego widzenia musi porozmawiać z innymi. Ta pani z Valdres była prostą godną zaufania chrześcijanką żyjącą na wysokim poziomie duchowym, miała dobrą opinię u wszystkich, którzy ją znali.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia, Proroctwa | Możliwość komentowania Proroctwo dotyczące końca świata została wyłączona

OLAF RODGE – WIDZENIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA

„A to wam mówimy na podstawie Słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos archanioła i trąby Bożej zstąpi z nieba – wtedy najpierw powstaną ci którzy umarli w Chrystusie, a potem my którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy na obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Przeto pocieszajcie się nawzajem tymi słowy”
(1 List do Tesaloniczan 4:15-18)

WIDZENIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA

Olaf Rodge

Dnia 11 grudnia 1952 roku w godzinach przedpołudniowych w domu mojego brata w Bergen (Norwegia) miałem widzenie, którym zostałem bardzo poruszony. Tuż przed tym przeżyciem, zajęty byłem czytaniem książki i w ogóle nie myślałem o pochwyceniu Kościoła. Jednak czułem, że muszę to opisać. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Czytelnia, Proroctwa | Możliwość komentowania OLAF RODGE – WIDZENIE POCHWYCENIA KOŚCIOŁA została wyłączona

Ostatnie pokolenie /666/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Ostatnie pokolenie /666/ została wyłączona

Nicky Cruz – Imperia czasów końca /wg proroctw Daniela i Apokalipsy/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Nicky Cruz – Imperia czasów końca /wg proroctw Daniela i Apokalipsy/ została wyłączona

Mirosław Kulec: Niezwykły gość biednej wdowy

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec: Niezwykły gość biednej wdowy została wyłączona

Dawid Wilkerson – Moc nienagannego życia.avi

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Dawid Wilkerson – Moc nienagannego życia.avi została wyłączona

Uciekaj, jeśli ci życie miłe! PL (Run For Your Life – Carter Conlon (Full))

Tłumaczenie na język polski (w prawym dolnym rogu otwórz CC).

Zaszufladkowano do kategorii Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Uciekaj, jeśli ci życie miłe! PL (Run For Your Life – Carter Conlon (Full)) została wyłączona

David Wilkerson – Powtórne Przyjście Chrystusa

Zaszufladkowano do kategorii David Wilkerson, Wykłady, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Powtórne Przyjście Chrystusa została wyłączona

Księga Daniela – film z napisami

Zaszufladkowano do kategorii Filmy | Możliwość komentowania Księga Daniela – film z napisami została wyłączona

DLACZEGO HIOBA SPOTKAŁY NIESZCZĘŚCIA I DLACZEGO JEGO PRZYJACIELE NIE MÓWILI PRAWDY O BOGU ?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania DLACZEGO HIOBA SPOTKAŁY NIESZCZĘŚCIA I DLACZEGO JEGO PRZYJACIELE NIE MÓWILI PRAWDY O BOGU ? została wyłączona

Bartosz Sokół – Wiara i cuda nie zawsze idą w parze

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Bartosz Sokół – Wiara i cuda nie zawsze idą w parze została wyłączona

DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży

Zaszufladkowano do kategorii Książki, Świadectwa | Możliwość komentowania DALEKO OD RZYMU BLISKO BOGA Świadectwa 58 nowo narodzonych księży została wyłączona

Stanisław Cieślar – Zwycięstwo nad zniechęceniem

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3 | Możliwość komentowania Stanisław Cieślar – Zwycięstwo nad zniechęceniem została wyłączona

James Jacob Prasch – Synowie Sadoka

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Synowie Sadoka została wyłączona

Bill Britton – Orły

http://pannadchodzi.wordpress.com/2013/12/22/%E2%80%A2-orly-bill-britton/

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły | Możliwość komentowania Bill Britton – Orły została wyłączona

Waldemar Świątkowski – Nie z tego świata

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania Waldemar Świątkowski – Nie z tego świata została wyłączona

David Wilkerson – Co czyni człowieka mężem Bożym (The Making of a Man of God)

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, David Wilkerson, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania David Wilkerson – Co czyni człowieka mężem Bożym (The Making of a Man of God) została wyłączona

James Jacob Prasch – Nie sądźcie?

Zaszufladkowano do kategorii Artykuły, Zdrowa nauka | Możliwość komentowania James Jacob Prasch – Nie sądźcie? została wyłączona

Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 2

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 2 została wyłączona

Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 1

Zaszufladkowano do kategorii Świadectwa | Możliwość komentowania Świadectwo nawróconego Emanuela cz. 1 została wyłączona

Mirosław Kulec – Dziewczynka, która służyła Bogu

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Dziewczynka, która służyła Bogu została wyłączona

Mirosław Kulec – Sługa, który nie służył Panu

Zaszufladkowano do kategorii Kazania mp3, Mirosław Kulec | Możliwość komentowania Mirosław Kulec – Sługa, który nie służył Panu została wyłączona

Gene Edwards – Więzień z trzeciej celi

Zaszufladkowano do kategorii Książki | Możliwość komentowania Gene Edwards – Więzień z trzeciej celi została wyłączona

Paul Washer – Twoja słabość powinna prowadzić Cię do Boga (Your Weakness Should Drive You to God)

http://www.youtube.com/watch?v=efORDLXnw98

Zaszufladkowano do kategorii Paul Washer, Wykłady | Możliwość komentowania Paul Washer – Twoja słabość powinna prowadzić Cię do Boga (Your Weakness Should Drive You to God) została wyłączona

Roman Szewczuk – Świadectwo nawrócenia „Podniesiony ze śmietnika”